NRL o e-dokumentacji: konieczna możliwość eksportu danych pacjentów po likwidacji placówki

07 Stycznia 2020, 11:34 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

W rozporządzeniu dot. rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu ich przetwarzania konieczny jest zapis wskazujący, że system teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja medyczna, musi zapewniać „funkcjonalność eksportu całości danych w formatach umożliwiających odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym. Chodzi o sytuacje, gdy np. likwidowana jest placówka medyczna, a dokumentacja pacjentów przenoszona jest do innej placówki prowadzącej e-dokumentację medyczną w innym systemie.

19 grudnia 2019 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło uzupełniające STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

- Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, uzupełniając argumentację zawartą w stanowisku nr 105/19/P-VIII z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, (...) ponownie wskazuje, że konieczne jest aby w § 1 ust. 6 rozporządzenia został dodany punkt 8. wskazujący, że system teleinformatyczny, w którym jest prowadzona dokumentacja medyczna, musi zapewniać „funkcjonalność eksportu całości danych w formatach, o których mowa w pkt 6 umożliwiającego odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym.”

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku z 4 listopada 2019 r. domagało się niezwłocznej odpowiedzi Ministra Zdrowia w zakresie tego postulatu. -  Do chwili obecnej taka jednoznaczna odpowiedź Ministra Zdrowia nie wpłynęła, co czyni koniecznym ponowne odniesienie się do tej ważnej kwestii - wskazuje NRL.

W uzupełnieniu stanowiska z 4 listopada PNRL przedstawia dodatkową argumentację dotyczącą niedopuszczalnego usunięcia z projektu rozporządzenia zapisu określającego jako wymóg dla systemów teleinformatycznych, w których prowadzona jest dokumentacja medyczna, wymogu eksportu całości danych o leczeniu pacjentów.

E-dokumentacja po likwidacji placówki medycznej

Prezydium zwraca uwagę na skutki płynące z przepisu artykułu 30a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który przewiduje przekazanie wskazanym tam podmiotom dokumentacji medycznej w razie zaprzestania wykonywania działalności leczniczej przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych.

Problem wynikający z konieczności stosowania tego przepisu obecnie nie jest zauważany, gdyż likwidacji nie ulega znacząca liczba podmiotów, które prowadzą od dłuższego czasu dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Jednakże, w przypadku konieczności przekazania takiej dokumentacji podmiotowi wskazanemu w ustawie (podmiot przejmujący zadania podmiotu likwidowanego lub podmiot trudniący się profesjonalną archiwizacja danych) nie sposób wyobrazić sobie archiwizacji z możliwością wydawania z niej pacjentom lub uprawnionym organom odpisów przez 20 lat bez uprzedniej możliwości eksportu tych danych, najlepiej do jakiegoś zunifikowanego formatu.

Zdaniem Prezydium jest to argument rozstrzygający o konieczności zagwarantowania takiej funkcjonalności. W przeciwnym razie wystąpi poważne ryzyko uszczuplenia praw pacjentów likwidowanych podmiotów do dokumentacji medycznej, a problem ten będzie się nasilał w czasie.

Źródło: NRL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz