Standard rachunku kosztów - MZ uchyli rozporządzenie i przygotuje nowe

13 Stycznia 2020, 14:10 komputer informatyzacja

Uchylenie rozporządzenia dot. standardu rachunku kosztów - przewiduje projekt rozporządzenia MZ skierowany do konsultacji. Chodzi usunięcie przepisów niespełniających wymagań procesu taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej.  Projekt docelowego kształtu rozporządzenia ws. zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców ma zostać opracowany i przekazany do konsultacji publicznych w kwietniu br.

 W poniedziałek do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

Jak wskazuje MZ, rekomendowanym rozwiązaniem problemu jest uchylenie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców i opracowanie, po pogłębionej analizie, nowego rozporządzenia. Projekt docelowego kształtu rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia zostanie przekazany do konsultacji publicznych na początku II kwartału 2020 r. - Efektem uchylenia rozporządzenia będzie zapewnienie świadczeniodawcom czasu potrzebnego na przygotowanie się i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie standardu rachunku kosztów - zapewnia MZ w uzasadnieniu.Głównymi powodami dla procedowania niniejszego projektu rozporządzenia jest:

1)     niedostosowanie się świadczeniodawców do zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. poz. 1126);

2)     niedostosowanie wymagań obowiązującego rozporządzenia do realizacji celu ustawowego wprowadzenia standardu rachunku kosztów związanego z procesem taryfikacji świadczeń zdrowotnych oraz potrzeba ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej do celów porównywania działalności świadczeniodawców oraz zestawiania ze sobą względem wybranych wskaźników ekonomicznych.

Standard rachunku kosztów określa sposób identyfikacji i gromadzenia faktycznie poniesionych kosztów w systemie finansowo-księgowym oraz sposób kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym.>MZ przypomniało, że od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy, w myśl których placówek obowiązanych do stosowania przepisów uchylanego rozporządzenia jest ok. 7,5 tys. podmiotów. 

Projekt rozporządzenia uchylającego "wychodzi naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców, których dotyczy standard rachunku kosztów, w celu zagwarantowania dodatkowego czasu na jego wdrożenie, w szczególności dostosowanie informatycznych systemów finansowo-księgowych". Uchylenie rozporządzenia jest następstwem zgłaszanych przez świadczeniodawców uwag dotyczących możliwości jego wdrożenia, które zostało ocenione przez nich jako trudne do implementacji, pomimo 4 lat na jego wdrożenie.

Zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

1)     wymogu posiadania modułu kontrolingowego, tj. systemu informatycznego, w którym odbywa się 9-etapowa kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej,

2)     wielu definicji określonych w rozporządzeniu, które są zbyt ogólne i niezrozumiałe, a co za tym idzie trudne do zastosowania w praktyce,

3)     zasadności kalkulacji kosztów świadczeń wg wartości planowanych - wartości planowane są trudne do wyznaczenia m.in. z uwagi na nieprzewidywalność stanu zdrowia przyjmowanych do szpitala pacjentów i przebiegu leczenia, inflację czy też dynamikę zmian legislacyjno – organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia.

W okresie od 2 stycznia do 30 czerwca 2019 r. AOTMiT przeprowadziła pilotaż, aby zweryfikować propozycje w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów u wybranych świadczeniodawców i ustalić optymalne warunki wdrożenia standardu rachunku kosztów. Pokazał on, że mało podmiotów wdrożyło rozwiązania mające obowiązywać od stycznia 2020 r., a znaczna większość podmiotów nie podjęła prac mających na celu wdrożenie od 1 dnia stycznia 2020 r. uchylanego rozporządzenia. Przeprowadzona w ramach pilotażu ocena stopnia informatyzacji, zakresu informacji pozyskiwanych z systemów oraz stopnia przygotowania świadczeniodawców do stosowania oczekiwanej przez Agencję kalkulacji kosztów wskazała na znaczący brak systemów medycznych oraz administracyjnych lub istotne różnice w stopniu ich integracji i przygotowania do planowanych zmian. Ponadto znaczna część kalkulacji kosztów w dalszym ciągu wykonywana jest „ręcznie”, tj. najczęściej przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych – podczas gdy uchylane rozporządzenie wprowadzało obowiązek posiadania modułu kontrolingowego, tj. systemu, w którym odbywa się kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie informacji gromadzonych przez świadczeniodawcę.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz