Specjalny zespół MZ zajmie się Zdrowotną Polityką Senioralną

13 Stycznia 2020, 15:38 seniorzy

Minister zdrowia powołał Zespół ds. Zdrowotnej Polityki Senioralnej. W poniedziałek opublikowane zostało zarządzenie w tej sprawie. Czym zajmie się zespół?

Chodzi o zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej.

W myśl zarządzenia, w skład zespołu wejdą przewodniczący - przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w randze ministra, sekretarza albo podsekretarza stanu, sekretarz - przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w MZ oraz jako członkowie: przedstawiciele Departamentu Analiz i Strategii w MZ , Departamentu e-Zdrowia, Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji oraz przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia MZ.

Członkami Zespołu będą ponadto: przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, przedstawiciel Instytutu Psychiatrii i Neurologii, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii oraz konsultant krajowy w dziedzinie neurologii.

Skład Zespołu będą uzupełniać będą m.in. konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

W skład Zespołu wejdzie także pięciu przedstawicieli wybranych przez przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez wyższe uczelnie medyczne, pięciu przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez szpitale, dla których podmiotem założycielskim jest marszałek województwa, uczelnia medyczna lub instytut naukowy oraz pięciu przedstawicieli wybranych przez Przewodniczącego z kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe albo związki lub porozumienia organizacji pozarządowych działających w obszarze ochrony zdrowia lub zaangażowanych w działania na rzecz osób starszych (przedstawicieli organizacji pozarządowych albo związków lub porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych).

Czym zajmie się zespół?

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie opinii, rekomendacji lub zaleceń w sprawach z zakresu zdrowotnej polityki senioralnej, w szczególności w zakresie priorytetowych kierunków realizacji zdrowotnej polityki senioralnej;

2) zgłaszanie i opiniowanie propozycji strategii, programów, planów i działań z zakresu opieki zdrowotnej dedykowanych osobom starszym, w tym z zakresu zdrowia publicznego i świadczeń opieki zdrowotnej;

3) przedstawianie i opiniowanie propozycji działań w zakresie koordynacji usług zdrowotnych i pomocy społecznej kierowanych do osób starszych i ich opiekunów, w tym działań wdrożeniowych i monitoringowych, deinstytucjonalizacji usług;

4) wspieranie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia lub członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Przewodniczącego Zespołu.

Posiedzenia mają być zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu, w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na rok, przedstawi ministrowi zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Jan Kowalski Niedziela, 19 Stycznia 2020, 22:27
Bardzo dobrze, ale czy zespół będzie przydatny okaże się po czasie.Może zainteresuje się jeszcze gierkowskim systemem rozdziału skierowań sanatoryjnych.Pacjent wie dokładnie jakie zabiegi i jaki klimat są mu potrzebne, wie do którego sanatorium chce jechać i kiedy- ale na nic nie ma wpływu, bo obowiązuje rozdzielnik NFZ, który obsługuje ogromny i kosztowny sztab ludzi. A po co, zamiast na wzór niemiecki co dwa lata udostępnić dopłaty do wybranego sanatorium i terminu przez pacjenta i jego lekarza rodzinnego.Resztę załatwi rynek,lepsze ośrodki i terminy kuracji będą droższe, gorsze tańsze, pacjent wybierze a NFZ zaoszczędzi ogromne pieniądze na biurokracji.