Psychiatria: apel samorządu lekarskiego do NFZ ws. zmian w zarządzeniu

31 Stycznia 2020, 12:22 psychiatra

Naczelna Rada Lekarska wystosowała apel do prezesa NFZ o zmianę zarządzenia ws. określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Jak wskazuje Naczelna Rada Lekarska w apelu zmianie powinien ulec przepis § 18 ust. 4 Zarządzenia Prezesa NFZ, który obecnie ma następujące brzmienie:

"§ 18.

4. W przypadku realizacji świadczeń: sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, świadczeniobiorca lub uczestnik potwierdza każdorazowo swój udział przez złożenie podpisu w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, z uwzględnieniem czasu jej trwania".

Jak podkreśla NRL, zasadność wprowadzania takiego wymogu należy rozpatrywać zarówno pod kątem zawartości dokumentacji medycznej, jak i pod kątem domniemania wiarygodności dokumentacji i sprawozdań składanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Według samorządu lekarskiego, nie budzi wątpliwości, że udzielenie świadczenia zdrowotnego powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta. Nie ma jednak żadnego uzasadnienia dla wymogu poświadczania faktu odbycia sesji przez jej uczestnika.

- Z całą pewnością pacjent nie powinien składać podpisu na żadnym z dokumentów dokumentacji indywidualnej wewnętrznej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069, z 2015 r.), zaś wytworzony dla tych celów inny rodzaj dokumentu, wobec niespełnienia kryteriów dokumentu dokumentacji medycznej nie powinien być w niej zamieszczany - wskazuje NRL.

Jak przypomina, zważyć należy przy tym, że z prac legislacyjnych nad nowym rozporządzeniem ws. rodzajów i wzorów dokumentacji medycznej (https://legislacja.gov.pl/projekt/12326010) wyłania się jednoznacznie polityka promocji dokumentacji prowadzonej w formacie elektronicznym. W takim formacie nie da się jednak przechowywać dokumentów wytworzonych i podpisanych w formie papierowej, czego wymaga § 18 ust. 4 Zarządzenia Prezesa NFZ.

- Nawet podpisane poświadczenia odbycia sesji nie były zaliczane do dokumentacji medycznej wewnętrznej a miały formę dokumentów rozliczeniowych również nie sposób zaakceptować konieczności gromadzenia indywidualnych poświadczeń uczestnictwa w terapii - zwraca uwagę NRL.

- Wbrew sugestii zawartej w uzasadnieniu projektu Zarządzenia Prezesa NFZ (ostatni akapit na str.4) zmiana ta nie ma charakteru porządkowego. Wręcz przeciwnie, stanowi nowe, dolegliwe obciążenie świadczeniodawców, zaburzające dodatkowo proces cyfryzacji opieki zdrowotnej. Żaden z dokumentów przywołanych w uzasadnieniu, ani rozporządzenie wydane na podstawie art.31d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1373, z 2019 r.), ani Obwieszczenie Prezesa AOTMiT, nie przesądzają o konieczności poświadczania odbytych sesji, zwłaszcza że nie są to świadczenia na tyle kosztowne, aby ich udzielenie musiało być w szczególny sposób ewidencjonowane - ocenia Rada. Prezydium NRL zwraca uwagę, że szczególnie dotkliwe będzie zastosowanie tego przepisu wobec pacjentów nieletnich, ponieważ często z powodów własnych zajęć nie towarzyszą im rodzice tylko osoby, które nie mogą poświadczyć dokumentacji w imieniu dziecka.

Ponadto NRL wskazuje, że z uzasadnienia nie wynika również powód, dla którego akurat te świadczenia miałyby być dokumentowane w inny sposób niż setki innych udzielanych w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz