Pracodawcy RP proponują dwupoziomową opiekę ambulatoryjną

03 Lutego 2020, 11:08 lekarz lekarka wizyta

Pracodawcy RP zaproponowali resortowi zdrowia stworzenie dwupoziomowej opieki ambulatoryjnej, obejmującej przyszpitalne poradnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Taką propozycję wystosowano  do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego – porządkuje ona relacje pomiędzy podstawową opieką zdrowotną (POZ), ambulatoryjną opieką specjalistyczną (AOS) oraz szpitalną AOS.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, niektóre świadczenia zdrowotne są trudno dostępne, a czas oczekiwania na nie jest długi. Opieka zdrowotna jest często niedostosowana do potrzeb. Szczególnie duża odpowiedzialność za zdrowie Polaków spoczywa na szpitalach. System ochrony zdrowia wymaga więc przebudowy – począwszy od finansowania, przez organizację opieki, po wypracowanie modelu opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie. Dotyczy to również opieki ambulatoryjnej. W odpowiedzi na te wyzwania, Pracodawcy RP przygotowali propozycję rozwiązań usprawniających funkcjonowanie tego obszaru systemu.

 

Przyszpitalne poradnie AOS

Zadaniem poradni przyszpitalnych AOS powinno być przede wszystkim przygotowanie i kwalifikacja do hospitalizacji oraz zapewnienie opieki poszpitalnej, a także określenie indywidualnego planu leczenia po hospitalizacji. Plan ten powinien być realizowany na poziomie Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Opieką poradni przyszpitalnych powinni być również objęci pacjenci narażeni na częste rehospitalizacje ze względu na charakter lub stan zaawansowania ich choroby (m.in. osoby z zaawansowaną niewydolnością narządową, osoby po transplantacjach). Wskazane jest też wyodrębnienie poradni wysokospecjalistycznych, kontraktowanych w trybie pozakonkursowym w ramach sieci szpitali, dla wybranych chorych – w oparciu o jednorodne grupy pacjentów (np.  poradnie chorób  rzadkich, chorób  tkanki łącznej,  leczenia padaczki, leczenia omdleń, stymulatorów serca, leczenia stwardnienia rozsianego itp.).

 

System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej

Do Systemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej powinny wejść tak AOS, jak i POZ (w tym opieka koordynowana nad pacjentem z chorobami przewlekłymi). System ten powinien polegać na współpracy i wymianie informacji między podmiotami. AOS powinien stanowić zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne i konsultacyjne dla POZ oraz obejmować stałą opieką wybranych pacjentów – w oparciu o ich stan kliniczny oraz obiektywne wytyczne przygotowane przez ekspertów i towarzystwa naukowe.

Kryteria konkursowe powinny premiować funkcjonowanie części poradni (m.in. ginekologiczno-położniczych, chirurgicznych, ortopedycznych, laryngologicznych, neurologicznych, czy dermatologicznych) jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Ponadto konieczna jest poprawa efektywności systemów AOS i POZ poprzez wprowadzenie zmian nakierowanych na osiąganie wyników zdrowotnych leczenia.

W ramach tego modelu należy m.in. wypracować mechanizm udzielania konsultacji dla POZ przez lekarzy innych specjalności z zakresu AOS, w tym stworzenie rozwiązań dla opieki  koordynowanej nad pacjentem z chorobami przewlekłymi. Wprowadzenie opieki koordynowanej pozwoli na skoordynowanie i zintegrowanie różnych poziomów opieki medycznej, w tym zapewnienie ciągłości leczenia i wewnętrznego nadzoru nad jego jakością.

Opieka koordynowana powinna przebiegać na podstawie indywidualnego planu leczenia pacjenta zgodnie z tzw. ścieżkami postępowania medycznego w wybranych chorobach przewlekłych. Należy położyć duży nacisk na współpracę Sytemu Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej z pozostałymi częściami systemu (w szczególności z ambulatoryjną opieką specjalistyczną) oraz wymianę informacji o stanie zdrowia pacjenta, m.in. w zakresie rozpoznania, sposobu dotychczasowego leczenia i ordynowanych leków.

Należy utrzymać obecną lokalizację AOS, zarówno przy szpitalach, jak i w lecznictwie otwartym, rozdzielając jednak ich funkcje, a także wzmacniając AOS i POZ kompetencyjnie i finansowo - przekonują Pracodawcy RP.

W opinii ekspertów Pracodawców RP, te rozwiązania przyczynią się do optymalizacji procesów leczenia przez poprawę organizacji opieki nad pacjentem. Niezwykle ważne jest też - jak podkreślają pracodawcy - stworzenie mechanizmu umożliwiającego finansowe motywowanie świadczeniodawców do stałego podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Pracodawcy RP są przekonani, że tak skonstruowany System Podstawowej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej może pełnić kluczową rolę w systemie ochrony zdrowia – jeśli będzie sprawny i skuteczny.

 

Usprawnienie polskiego systemu ochrony zdrowia wymaga koordynacji działania poszczególnych sektorów systemu i części świadczeniodawców, a także budowy systemu wymiany infor­macji medycznej pomiędzy nimi. Należy opracować nowe zasady współ­pracy poradni przyszpitalnych AOS i AOS z POZ, a także całego systemu opieki ambulatoryjnej ze szpitalami. Całościowej zmiany wymaga obecna wycena świadczeń w AOS. Powinna ona premiować konsultacyjną rolę AOS oraz tworzenie mechanizmów motywacyjnych – zarówno w AOS, jak i w POZ. 

Pracodawcy RP popierają również zaproponowaną przez Ministra Zdrowia bezlimitowość świadczeń AOS,  choć warunki jej stosowania wymagają doprecyzowania.

Źródło: Pracodawcy RP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz