Rząd zajmie się jutro autopoprawką MZ do projektu o zawodzie lekarza

03 Lutego 2020, 15:43 pismo dokument podpis

W porządku obrad wtorkowego (4.02.) posiedzenia Rady Ministrów znalazł się projekt autopoprawki do rządowego projektu noweli o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Czego dotyczą?

Projekt ustawy został już skierowany do Sejmu i czeka na pierwsze czytanie.

Tymczasem do Rady Ministrów trafiła autopoprawka MZ.

Jak wyjaśnił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, pierwsza autopoprawka przewiduje obniżenie okresu wprowadzenia zakazu certyfikowania umiejętności dla instytutów badawczych z 5 do 2 lat od dnia opublikowania opracowanych na zlecenie ministra zdrowia minimalnych standardów.

- Dotychczasowe brzmienie zmienianego w art. 17 ust. 22 projektu ustawy stanowi, iż instytut badawczy, któremu minister właściwy do spraw zdrowia zlecił opracowanie minimalnych standardów, o których mowa w art. 17 ust. 21 projektu ustawy, nie może ubiegać się o wpis do rejestru przez okres 5 lat od dnia opublikowania tych standardów na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (dalej: CMKP). Należy zauważyć, że instytuty badawcze posiadają największy potencjał, zarówno naukowy, szkoleniowy, jak i zaplecze niezbędne zarówno do prowadzenia szkoleń, jak również certyfikacji określonych umiejętności. Wydaje się zatem, że wprowadzenie zakazu certyfikowania umiejętności, dla której dany instytut opracował na zlecenie ministra minimalne standardy przez okres aż 5 lat, miałoby negatywne konsekwencje dla jakości udzielania świadczeń medycznych objętych daną umiejętnością. Jednocześnie należy podkreślić, że ustawa nie zabrania certyfikowania danej umiejętności przez dwie lub więcej instytucji, a ponieważ minimalne standardy, o których mowa w przepisie dotyczą sposoby weryfikowania wiedzy i umiejętności praktycznych lekarza ubiegającego się o wydanie certyfikatu, a nie zasad funkcjonowania samej instytucji uprawnionej do certyfikacji, wydaje się mało prawdopodobne aby opracowane przez instytut badawczy standardy i jednoczesna możliwość certyfikacji danej umiejętności mogły istotnie ograniczać konkurencję na rynku. Mając powyższe na uwadze zasadnym wydaje się obniżenie okresu wprowadzenia zakazu certyfikowania umiejętności do 2 lat - wyjaśnia wiceminister.

Ponadto w zaproponowano zmiany przewidujące mechanizm umożliwiający ministrowi zdrowia wystąpienia do podmiotów leczniczych o ubieganie się przez nie o dodatkowe miejsca szkoleniowe w przypadku, gdy dla określonej dziedziny medycyny występuje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych w stosunku do zidentyfikowanych przez ministra potrzeb. Minister zdrowia będzie mógł wystąpić do podmiotu leczniczego o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie. 

- Z uwagi na konieczność spełnienia przez każdą jednostkę uprawnioną do szkolenia specjalizacyjnego określonych warunków kadrowych i sprzętowych jest niezbędne wcześniejsze dokonanie oceny możliwości organizacyjnych danej jednostki. Stąd propozycja wystąpienia o opinię konsultanta krajowego we właściwej dziedzinie medycyny, który ma możliwość zwizytowania jednostki i wydania opinii w tej sprawie przed skierowaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia stosownego wystąpienia - wskazał J. Cieszyński.

Przedmiotem opinii konsultanta krajowego będzie spełnienie przez jednostkę warunków określonych w załączniku do programu specjalizacyjnego. Opinia wydana przez konsultanta krajowego będzie miała charakter wstępnej oceny, bowiem po wniesieniu przez daną jednostkę wniosku o akredytację, ostateczna ocena spełnienia warunków akredytacyjnych będzie należała do zespołu ekspertów powołanego przez dyrektora CMKP. Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie będzie obowiązany przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz