Rada Ministrów: zielone światło dla Narodowej Strategii Onkologicznej

04 Lutego 2020, 15:25 RADA MINISTRÓW

Inwestycja w kadry, edukacja pierwotna, prewencja wtórna, inwestycja w naukę, innowację oraz w system opieki onkologicznej- to 5 obszarów, których poprawę przewiduje Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów podczas posiedzenia Rządu.

Więcej o Narodowej Strategii Onkologicznej pisaliśmy już we wcześniejszych artykułach:

Przyjmując wieloletni plan Rada Ministrów uchyliła projekt uchwały w sprawie uchylenia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030, opracowana przez działający przy ministrze właściwym do spraw zdrowia, Zespół do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej, wskazuje 5 obszarów strategicznych – 5 obszarów inwestycji, kluczowych dla odwrócenia niekorzystnych trendów epidemiologicznych oraz dostosowania rozwiązań systemowych do potrzeb pacjentów onkologicznych. Poprzez realizację działań zaproponowanych w Strategii możliwe będzie obniżenie kosztów pośrednich wynikających z obciążenia pacjentów chorobami nowotworowymi.

Zwiększeniu ulegnie wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach, obniżeniu umieralność, a wydłużeniu 5-letnie przeżycia. Nowe rozwiązania organizacyjne wyeliminują negatywne zjawiska w onkologii takie jak fragmentacja opieki, rozproszenie świadczeń i ośrodków onkologicznych, które w ostatnich latach wpływały na jakość leczenia onkologicznego, a co za tym idzie na szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej.

Planowane nakłady z budżetu państwa na realizację strategii:

  • 250 mln zł w 2020 r.;
  • 450 mln zł rocznie w latach 2021–2023;
  • 500 mln zł rocznie w latach 2024–2030.


W ramach 5 obszarów inwestycji przewidziana jest realizacja 23 działań, obejmujących:


1. Inwestycje w kadry - poprawa sytuacji kadrowej i jakości kształcenia w dziedzinie onkologii. Działania mają na celu zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii i lekarzy specjalności pokrewnych, włączenie kształcenia z zakresu profilaktyki nowotworów do programu kształcenia przeddyplomowego lekarzy i pielęgniarek. Planowana jest również organizacja kursów z profilaktyki nowotworów w trakcie kształcenia lekarzy innych specjalności oraz pielęgniarek onkologicznych.


2. Inwestycje w edukację, prewencja pierwotna i styl życia - ograniczanie zachorowalności na nowotwory przez redukcję ryzyka w zakresie profilaktyki pierwotnej nowotworów. Działania te mają na celu realizację zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia palenia tytoniu, a także włączenie lekarzy, w tym lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy w działania prewencji pierwotnej.


3. Inwestycje w pacjenta, prewencja wtórna - poprawa skuteczności profilaktyki wtórnej. Wskazane działania służą podniesieniu skuteczności badań przesiewowych w kierunku nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy, płuca. Proponowane jest włączenie do działań prewencji wtórnej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy.


4. Inwestycje w naukę i innowacje – zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej, aby dostarczyć pacjentom najskuteczniejsze możliwości diagnostyczno-terapeutyczne. Celem wskazanych działań jest zwiększenie udziału pacjentów onkologicznych w badaniach klinicznych, rozwój badań klinicznych niekomercyjnych w dziedzinie onkologii oraz rozszerzenie analizy danych rejestrowych.


5. Inwestycje w system opieki onkologicznej – poprawa organizacji systemu opieki onkologicznej przez zapewnienie pacjentom warunków organizacyjnych umożliwiających im najwyższą jakość procesów diagnostyczno-terapeutycznych i kompleksową opiekę na całej „ścieżce pacjenta”. Zaproponowane działania mają na celu wyrównanie poziomu opieki onkologicznej na poziomie regionalnym, niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta.

Cancer unity i kompleksowość opieki

W ramach obszaru proponowane jest wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej, ośrodków kompetencji w zakresie leczenia nowotworu płuca, nowotworu jelita grubego, nowotworów ginekologicznych, nowotworów urologicznych, nowotworów wieku dziecięcego oraz nowotworów rzadkich, a także wprowadzenie standardów diagnostyczno-terapeutycznych.

Rozwój kompleksowej opieki onkologicznej obejmować ma rozwój opieki rehabilitacyjnej, psychologicznej, paliatywnej i hospicyjnej. Ponadto inwestycje w system opieki onkologicznej obejmują działania na rzecz poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz