Autopoprawka do ust. o zawodzie lekarza przyjęta przez rząd

04 Lutego 2020, 15:30 Lekarze

Autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, przedłożoną przez ministra zdrowia, przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Projekt został już skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Autopoprawka dotyczy projektu ustawy, w której rząd chce poprawić warunki kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia - wyjaśnia Centrum Informacyjne rządu.

W autopoprawce zaproponowano, aby minister zdrowia mógł zwracać się do podmiotów leczniczych o ubieganie się ich o dodatkowe miejsca szkoleniowe. Chodzi o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w danej dziedzinie (szczególne braki występują w specjalizacjach dentystycznych).

W myśl projektu, będzie to następować po uzyskaniu wstępnej oceny konsultanta krajowego dotyczącej spełniania warunków akredytacyjnych przez dany podmiot.

Jak wskazuje CIR, rozwiązanie to będzie miało charakter dobrowolny i może przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc szkoleniowych w stosunku do potrzeb systemu ochrony zdrowia.Identyfikacja tych potrzeb będzie oparta o  informacje zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych,  zgłaszane przez świadczeniodawców braki kadrowe uniemożliwiające realizację zawartych umów z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia, analizę list oczekujących na udzielnie świadczenia przez określonych lekarzy specjalistów.

Także ministrowie: obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji będą mogli wystąpić (na wniosek ministra zdrowia albo z własnej inicjatywy) do podmiotów leczniczych utworzonych lub nadzorowanych przez tych ministrów o przystąpienie do akredytacji do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w dziedzinie medycyny, w której pozostaje niewystarczająca liczba miejsc szkoleniowych.

Podmiot leczniczy, do którego skierowano wystąpienie będzie musiał przedstawić stanowisko w sprawie przystąpienia lub nieprzystąpienia do akredytacji. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego będzie publikować listę podmiotów, które nie przystąpią do akredytacji.

Źródło: CIR

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz