RPP wnosi o zmiany w zarządzeniu dotyczącym opieki psychiatrycznej

18 Lutego 2020, 15:23 RPP CHMIELOWIEC BARTŁOMIEJ

Brak zagwarantowanej kontynuacji leczenia i nauki w Dziennych Oddziałach Terapeutycznych dla młodzieży po 18. roku życia oraz obniżone wyceny świadczeń zamiejscowych (świadczonych głównie pacjentom z małych miejscowości bez dostępu do opieki) - m.in. takie problemy zauważa Rzecznik Praw Pacjenta w związku nowelizacją zarządzenia dotyczącego opieki psychiatrycznej.

Rzecznik w piśmie do Prezesa NFZ podkreślił potrzebę zapewnienia ciągłości opieki w dziennych oddziałach terapeutycznych oraz hostelach terapeutycznych dla młodzieży, która w trakcie leczenia ukończy 18 rok życia. Z takim problemem do Rzecznika zwrócili się m.in. pacjenci-uczniowie Szpitala w Józefowie. Wcześniejsze zapisy zarządzenia gwarantowały kontynuację leczenia pod warunkiem nauki do 26 roku życia. Obecnie brakuje takiego zapewnienia.

- Oznacza to, że młodzież będąca w trakcie procesu leczenia będzie przymusowo wypisywana z tych oddziałów. Takie działanie może spowodować przerwanie edukacji szkolnej młodych ludzi na kilka miesięcy przed maturą. Będzie to miało wpływ również na przerwanie procesu terapii i relacji terapeutycznej i konieczność poszukiwania przez pacjentów pomocy w nowych miejscach, często niedostosowanych do pracy z tą grupą wiekową - uzasadnia Rzecznik.

Bartłomiej Chmielowiec wskazuje również na uwagi przedstawicieli środowiska lekarskiego i kierowników szpitali psychiatrycznych, mianowicie "konieczność rozważenia dokonania zmian w zakresie finansowania pobytu pacjenta przebywającego w szpitalu na przepustce oraz zróżnicowanie przepustek z uwagi na czas ich trwania i rezygnacji z korygowania płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w sytuacji gdy przepustka trwa krótko" - tak by czynnik finansowy nie decydował o udzieleniu przepustki pacjentowi. 

Rzecznik wskazał również na wprowadzenie jednego rodzaju wizyty domowej w miejsce dotychczas występujących dwóch świadczeń tego rodzaju - wizyty domowej miejscowej realizowanej poza siedzibą świadczeniodawcy w zasięgu komunikacji miejskiej oraz wizyty domowej zamiejscowej realizowanej poza siedzibą świadczeniodawcy poza zasięgiem komunikacji miejskiej. Dodatkowo, obniżenie poziomu finansowania świadczeń zamiejscowych, jakie zakłada zarządzenie, rodzi ryzyko wystąpienia spadku dostępności psychiatrycznej opieki środowiskowej na wsi i w małych miejscowościach. Rzecznik powołał się w tym zakresie na opinię Rady Młodych Ekspertów, przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która podniosła, że „beneficjentami wizyt domowych zamiejscowych byli przede wszystkim mieszkańcy wsi i małych miejscowości, w których nie ma poradni zdrowia psychicznego ani zespołu leczenia środowiskowego.(…) Biorąc powyższe pod uwagę Narodowy Fundusz Zdrowia, jak dotychczas pokrywał świadczeniodawcom zwiększone koszty udzielania wizyt zamiejscowych spowodowane dłuższym czasem dojazdu do pacjenta, a w konsekwencji mniejszą liczbą świadczeń możliwych do zrealizowania w czasie pracy personelu, płacąc wyższe wynagrodzenie za udzielanie tego świadczenia niż w przypadku wizyty domowej miejscowej.”

Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje także na wprowadzony formalny wymóg uzyskiwania przez podmiot leczniczy podpisu osoby, która brała udział w sesji psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej czy też sesji wsparcia psychospołecznego. - Takie działanie może powodować trudności w procesie nawiązywania pozytywnej relacji terapeutycznej z pacjentem- zauważa.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz