W MZ powołano komitet sterujący ds. pilotażu sieci onkologicznej

25 Lutego 2020, 12:07 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo zdrowia powołało Komitet Sterujący ds. monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. 

We wtorek ministerstwo opublikowało zarządzenie ws. powołania komitetu.

W myśl zarządzenia, komitet jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Do zadań Komitetu należy:

1) monitorowanie i nadzór nad przebiegiem programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, w tym nadzór nad badaniem satysfakcji pacjentów z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;

2) analiza przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych analiz, ekspertyz lub audytów z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;

3) przygotowanie raportu końcowego z prac Komitetu oraz z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zawierającego wnioski z oceny pilotażu;

4) zebranie know-how niezbędnego do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej;

5) podsumowanie badania satysfakcji pacjenta z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosunek personelu medycznego do pacjenta, warunki socjalno-bytowe pacjenta, podmiotowe traktowanie pacjenta w podejmowaniu świadomych decyzji terapeutycznych oraz przestrzeganie praw pacjenta.

W skład Komitetu wchodzą: 1) Przewodniczący Komitetu – Agnieszka Beniuk-Patoła – Zastępca Dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia; 2) członkowie Komitetu: a) Lubomir Jurczak – przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego, b) Szymon Chrostowski – przedstawiciel pacjentów, c) Aleksandra Rudnicka – przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, d) Beata Jagielska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, e) Leszek Szalak – przedstawiciel centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, f) Daria Kocowska – przedstawiciel Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, g) Anna Zielińska – przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, h) Hubert Pawlik – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, i) Adam Maciejczyk – przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, j) Stanisław Góźdź – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, k) Tomasz Stefaniak – przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, l) Marek Karp – przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, m) Aneta Lulewicz-Kalicka – przedstawiciel Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku, n) Rafał Stec – przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, o) jeden przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, p) jeden przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, q) jeden przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

W pracach Komitetu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu. Ponadto Przewodniczący Komitetu może zlecać osobom spoza składu osobowego Komitetu sporządzanie opinii lub ekspertyz. 

Komitet zakończy swoją działalność z dniem przedstawienia ministrowi zdrowia raportu końcowego z realizacji zadań do 31 grudnia 2021 r.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

watch Wtorek, 25 Lutego 2020, 13:35
A Pan "pacjent" to przypadkiem nie bliski współpracownik Pani A, która ostatnio została usunieta z organizacji? Co MZ wie o działaniach prokuratury?