Projekt noweli ust. o zawodzie lekarza - podkomisja zakończyła prace

27 Lutego 2020, 10:04 lekarz

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw zakończyła prace. Projektem zajmowała się na dwóch posiedzeniach. Najwięcej kontrowersji budziły zapisy ułatwiające zatrudnianie specjalistów spoza UE. Co uzgodniono?

25 lutego 2020 r. odbyło się drugie, i ostatnie posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Podczas posiedzenia szerszej dyskusji poddane zostały kwestie związane z ułatwieniem możliwości zatrudniania obcokrajowców spoza UE.

Reprezentanci Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) przedstawili obawy środowiska lekarskiego dotyczące projektowanych rozwiązań oraz zaproponowali trzy poprawki do proponowanych przepisów. W trakcie dyskusji zaprezentowane były merytoryczne argumenty uzasadniające przygotowane i proponowane przez samorząd lekarski poprawki. Stanowisko Ministerstwa Zdrowia (MZ) było jednak negatywne i poprawki nie zostały przyjęte.

Drugą, szeroko dyskutowaną kwestią była poprawka zgłoszona przez NIL do art. 53 ustawy o zawodach, polegająca na umożliwieniu zatrudnienia innego lekarza w indywidualnej praktyce lekarskiej. Zgłoszona poprawka, bazując na licznych apelach i stanowiskach organów samorządu, w tym Krajowego Zjazdu Lekarzy, miała treść określoną uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej nr 16/19/VIII z dnia 22 marca 2019 r. 

Jak relacjonuje NRL, po wyczerpującej argumentacji, przedstawionej przez Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło, kierunkowe poparcie dla zgłoszonego postulatu liberalizacji przepisów dotyczących zatrudnienia w indywidualnej praktyce lekarskiej  wyrazili zarówno posłowie opozycji, jak i przewodniczący podkomisji Bolesław Piecha oraz poseł Czesław Hoc. Również w tym zakresie stanowisko MZ było negatywne.

Zgłoszona przez przedstawicieli NIL poprawka została przejęta przez posłów, lecz nie uzyskała większości głosów. Przewodniczący Podkomisji wyraził zarówno wolę, jak i nadzieję, że NIL uda się uzgodnić z MZ wspólne stanowisko w tym zakresie i przygotować na posiedzenie Komisji Zdrowia projekt poprawki, który zostanie pozytywnie oceniony przez MZ.

NRL zwraca uwagę, że MZ "ze zrozumieniem i wolą współpracy" odniosło się do zgłoszonej przez przedstawicieli NIL poprawki dotyczącej zawartych w ustawie o izbach lekarskich regulacji, odnoszącej się do postępowania mediacyjnego. W ocenie MZ wprowadzanie takich zmian dotyczących zawodów lekarza i lekarza dentysty powinno być skorelowane z regulacjami obejmującymi  inne zawody medyczne i dlatego powinno być procedowane odrębnie.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz