Zarządzenie dotyczące m.in. centralnych zakupów leków stosowanych w chemioterapii

28 Lutego 2020, 17:09 NFZ
Zarządzenie umożliwia m.in. nabywanie leków  poprzez wspólny zakup leków nabywanych na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez poszczególnych świadczeniodawców na rzecz podmiotu, który będzie wskazany przez Prezesa NFZ do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego.

-Wprowadzone regulacje mają na celu zracjonalizowanie wydatków płatnika publicznego w obszarze w którym występują duże dysproporcje pomiędzy cenami leków, których zastosowanie przynosi identyczny efekt zdrowotny. Planowane działania mają na celu realokację środków finansowych uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania na obszary terapeutyczne najbardziej tego wymagające. Należy przy tym uwzględnić znaczne zmiany, jakie zaszły w zakresie leków refundowanych w programach lekowych na przestrzeni ostatnich miesięcy. Stąd też sprostanie wyzwaniom jakie płyną z udostępnienia szeregu innowacyjnych technologii lekowych wymaga podjęcia konkretnych działań. Mając na względzie powyższe, wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów oczekujących realnego dostępu do nowoczesnych technologii lekowych, płatnik publiczny podejmuje wyzwanie jakim jest przeprowadzenie wspólnych postępowań na zakup leków - czytamy w uzasadnieniu.

- W wyniku tych działań większa liczba pacjentów uzyska dostęp do terapii,również z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych leków - uzasadnia NFZ.

Poza tym rozporządzenie:

  • umożliwia realizację świadczeń z wykorzystaniem jednorazowych pomp elastomerowych do terapii infuzyjnej – zgodnie z projektowanymi zamianami w katalogu 1e określającym Katalog świadczeń podstawowych dodano produkt rozliczeniowy o kodzie 5.08.05.0000177 hospitalizacja jednego dnia z zastosowaniem jednorazowych pomp elastomerowych do terapii infuzyjnej;
  • zmienia zasady określania progów kosztowych dla wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii uprawniających świadczeniodawców do korzystania ze współczynników korygujących – zmiany wprowadzone w tym obszarze stanowią ujednolicenie zasad określania progów kosztowych dla substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii - w związku z analizą średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii oraz cen osiąganych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
  • dostosowuje katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii (w związku z nową listą refundacyjną).

źródło: Zarządzenie NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz