Projekt ustawy dot. IOWISZ - opublikowany na RCL

03 Marca 2020, 15:05 komputer informatyzacja

Zapewnienie optymalizacji wykorzystania środków publicznych w zakresie finansowania inwestycji na rynku usług medycznych przez zaspokojenie popytu na usługi medyczne w danym obszarze oraz eliminację nadpodaży niektórych usług medycznych - to główny cel projektu noweli ustawy o świadczeniach dotyczącego oceny inwestycji w systemie IOWISZ. Warunkiem kontraktu z NFZ ma być pozytywna ocena w systemie.  

Projekt został opublikowany na stronie RCL z informacją, że jest zwolniony z obowiązku opracowywania założeń projektu ustaw na podstawie wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Główne zmiany jakie wprowadza projekt dotyczą:

1. Objęcia szerokiego spektrum podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, realizujących zadania inwestycyjne, oceną w systemie IOWISZ, przez uzależnienie kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej OCI.
2. Określenie dolnego limitu wartości inwestycji, dla której będzie wydawana OCI, co wyeliminuje napływ wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej, nieistotnych z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Następstwem powyższej zmiany jest dostosowanie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) i uspójnienie przepisów dotyczących dotacji dla inwestycji o wartości do 2 mln zł.
3. Wzmocnienie merytorycznej oceny wniosków dla inwestycji strategicznych o wysokiej wartości, w postaci utworzenia Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych, jako wysokospecjalistycznego organu pomocniczego, którego zadaniem byłyby działania ukierunkowane na efektywną kontrolę i nadzorowanie nad inwestycjami najbardziej kosztochłonnymi, które w znacznym stopniu oddziałują na rynek usług medycznych.
4. Uproszczenie formularza wniosku i oceny przez odstąpienie od wskazania we wniosku o wydanie opinii dziedzin medycyny. Umożliwi to zobrazowanie inwestycji jako komplementarnej całości, optymalizującej dokonanie holistycznej oceny, jako jednej spójnej całości, bez oceniania odrębnie poszczególnych dziedzin, a tym samym ujednolicenie opłaty za wniosek.
5. Ujednolicenie formy składania wniosków o wydanie OCI - drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ, co zharmonizuje moment wpływu dokumentów i proces oceny, co w efekcie skróci cały proces.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy jest zbyt wąskie spektrum podmiotów leczniczych objętych koniecznością posiadania oceny o celowości inwestycji, w których są realizowane inwestycje obarczone ryzykiem nieuzyskania kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

- Istnieje potrzeba uzależnienia kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz wsparcia ze środków publicznych wyłącznie tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które są faktycznie celowe, a więc odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze - czytamy o projekcie.

Dodatkowo negatywnym czynnikiem jest również napływ nadmiernej ilości wniosków o wydanie OCI o niskiej wartości kosztorysowej, które dotyczą inwestycji nieistotnych z punktu widzenia zapewnienia świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia dolnego limitu wartości inwestycji, dla której będzie wydawana OCI.

Jak przekonuje MZ, zasadne jest również wprowadzenie wysokospecjalistycznego organu pomocniczego, którego zadaniem byłoby wsparcie merytoryczne przy ocenie inwestycji strategicznych o wysokiej wartości. 

Ponadto - jak przekonuje resort - aktualnie występujący podział wniosku na dziedziny, w praktyce zaburza pełną ocenę inwestycji, powoduje konieczność oceny zakresu w oderwaniu od całości inwestycji, przy jednoczesnym realnym wpływie na wynik punktowy tylko jednej dziedziny. 

Powodem wprowadzenia nowych rozwiązań jest także brak kompatybilności w obiegu dokumentów wynikający z istnienia dwóch odrębnych systemów (IOWISZ i ePUAP), w ramach których są składane wnioski. Stąd propozycja ujednolicenia formy składania wniosków OCI wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ.

- Celem planowanych rozwiązań w projekcie jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych, a także dostosowywanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi. W praktyce pozwoli to uniknąć chaotycznego i krótkowzrocznego rozwoju rynku usług medycznych - wskazuje resort.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz