Specustawa o koronawirusie - przemysł farmaceutyczny chce zmian zapisów

05 Marca 2020, 12:51 pismo dokument podpis

Przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego domagają się zmian w specustawie o koronawirusie. W czwartek popołudniu ustawa ma być procedowana na Senackiej komisji zdrowia.

Stanowisko w tej sprawie zostało wysłane Prezydium Senatu RP, członków senackiej Komisji Zdrowia, członków senackiej Komisji Ustawodawczej, Michała Dworczyka – ministra, członek Rady Ministrów, Łukasz Szumowskiego – ministra zdrowia, Macieja Miłkowskiego – podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pod listem podpisali się przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty PASMI, Izby Gospodarczej „FARMACJA POLSKA”, Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych.

Jakie zmiany w specustawie postuluje przemysł farmaceutyczny?

  • Zmiany art. 8 ustawy mówiącego o cenach maksymalnych dla produktów leczniczych wykorzystywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. „Z uwagi na nadzwyczajną sytuację wprowadzenie tego przepisu jest zasadne. Postulujemy jednak, by obwieszczenie ministra zdrowia, o którym mowa w regulacji obowiązywało przez czas określony, nie dłużej niż 90 dni” - wskazano w stanowisku;
  • Poprawki w art. 11 ust. 2 ustawy. Mówi on o wydawaniu przez premiera poleceń przedsiębiorcom. Według pracodawców farmaceutycznych, jest on zbyt „daleko idący”. Według nich, w ustawie o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców w art. 19 przewidziano zasady organizowania oraz nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności. „Nie ma więc potrzeby by Prezes Rady Ministrów dysponował dodatkowym uprawnieniem do wydawania przedsiębiorcom wiążących poleceń w sytuacjach zagrożenia” - wskazują. Jeśli jednak przepis zostałby w senacie utrzymany, przedsiębiorcy chcą, by w zakresie poleceń stosowane były reguły kodeksu postępowania administracyjnego. Z koeli jeśli premier uzyskałby te kompetencje, pracodawcy chcą by za ich realizację przez przedsiębiorców przysługiwało „odpowiednie wynagrodzenie”. Chodzi o możliwość dochodzenia poniesionych kosztów od Skarbu Państwa. „Jednocześnie postulujemy rezygnację z obarczania przedsiębiorców kosztami przygotowań planistycznych do realizacji zadań nałożonych poleceniem Prezesa Rady Ministrów (art. 11 ust. 4 Ustawy)” - czytamy.
  • Art. 20 ustawy zmieniający ustawę prawo farmaceutyczne w art 37 azg przedsiębiorcy - w ocenie przemysłu farmaceutycznego jest  „niejasny”. Jak przypominają, „obowiązujący art. 72a ust. 1 pkt. 1 Prawa farmaceutycznego przewiduje już obowiązek zgłaszania do ZSMOPL produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w Polsce, więc zasadność zmiany nie jest zrozumiała”, zaś pojęcie „producenta” występujące w ustawie, nie występuje w ustawie prawo farmaceutyczne. „Poza tym zmiana przewiduje obowiązek rozpoczęcia raportowania do systemu ZSMOPL, w ciągu 24h od nałożenia obowiązku, co w wielu przypadkach jest technicznie niemożliwe do wykonania” - czytamy.
  • Przedsiębiorcy postulują też, by reglamentacja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (art. 37azg ust. 2) obowiązywała przez czas określony, tj. 90 dni. Zmian art 20 ustawy w zakresie art. 85a prawo farmaceutyczne. „Przepis ogranicza kanały dystrybucji producentów, importerów oraz hurtowni farmaceutycznych w odniesieniu do produktów ujętych w wykazie Ministra Zdrowia. Regulacja ma przy tym charakter ogólny, co nie znajduje uzasadnienia. W naszej ocenie stosowanie przepisu powinno być ograniczone wyłącznie do sytuacji zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej. Podobnie, ograniczeniom czasowym powinna również podlegać moc obowiązywania obwieszczeń wydanych przez Ministra Zdrowia” - wskazują przedsiębiorcy. Ocenili też, że kary za łamanie przepisu są zbyt wysokie. „Wystarczające jest, by maksymalna kara wynosiła 50.000 zł” - wskazują. Ponadto według nich, w art. 85a ust. 3, dotyczącym treści obwieszczenia ministra zdrowia, nie dodano fragmentu o sprzedaży produktów z hurtowni także do innych hurtowni. „Jest to niespójne z treścią art. 85a ust. 1, w którym przewidziano możliwość takiego kanału dystrybucji. W tym zakresie ust. 3 powinien więc zostać uzupełniony” - czytamy.
  • Zmian w art. 25 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. W tym zakresie wskazują na konieczność doprecyzowania art. 46d ust. 5 dotyczącego możliwości przejęcia na rzecz Skarbu Państwa produktu, wyrobu, środka albo sprzętu lub aparatury. „Wskazana regulacja daje możliwość zajęcia od producenta nie tylko danego produktu, ale również całej linii produkcyjnej, co znacząco ogranicza swobodę działalności gospodarczej” czytamy w przesłanym stanowisku. Ich zdaniem w przepisie nie ma przy tym mowy o jakiejkolwiek rekompensacie lub odszkodowaniu na rzecz przedsiębiorcy, zarówno za samo przejęcie, jak i ewentualne szkody. To „stanowi przejaw niezasadnego obciążania producentów kosztami, na które nie mają oni wpływu”. Wnoszą by te zapisy obowiązywały 90 dni. 
  • Przeformułowania art. 36 ust. 1 ustawy czyli przepisów przejściowych i końcowych. Chcą by, Art. 36. 1. Przepisy art. 3–6, art. 8 i art. 10–14 straciły moc po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy. „Jednocześnie proponujemy dodanie do art. 36 ust 3, wskazującego, że wraz z wygaśnięciem przepisów ustawy, moc obowiązującą utracą również obwieszczenia wydane na ich podstawie” - wskazano w stanowisku. 

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz