Dziś w Senacie specustawa ws. koronawirusa

06 Marca 2020, 9:41 sejm

Senacka Komisja Zdrowia i Ustawodawcza poparły w czwartek (5. marca) przyjęcie bez poprawek specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa 2019-nCoV. Dziś projektowana ustawa ma być głównym tematem posiedzenia Senatu.

Rządowa ustawa w poniedziałek (2. marca) zdecydowaną większością głosów została przyjęta przez Sejm. W czwartek wieczorem w trakcie posiedzeń senackich komisji za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 14 senatorów, żaden senator nie głosował przeciw,a  jeden się wstrzymał. Wciąż członkowie Komisji wskazywali, że zapisy ustawy wymagają szerszego przedyskutowania i przemyślenia. Chcą niezwłocznie rozpocząć szersze prace nad ustawą z innymi senatorami. Pierwsze czytanie ustawy w Senacie zaplanowano w piątek (6. marca) na godzinę 15:00

Co przewiduje ustawa?

Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza także przepisy zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa przewiduje też możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowe przepisy dotyczą też projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ustawa wprowadza możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W specustawie zawarto możliwość ustalenia przez ministra zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego maksymalnych cen na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o zapobieganie spekulacjom cenowym.

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną - mówi ustawa.

Nowe przepisy mówią też, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Z kolei premier może - na wniosek ministra zdrowia - nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Specustawa przewiduje też zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten, wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia.

Ustawa dopuszcza też w celu przeciwdziałania COVID-19, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

JK, BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz