Ratownicy medyczni: projekt rozporządzenia dot. podwyżek - do konsultacji

06 Marca 2020, 10:11 kasa pieniądze

Do konsultacji został skierowany projekt noweli rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczący podwyżek dla ratowników medycznych.

Chodzi o projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w uzasadnieniu, w związku z zawarciem 9 października 2019 r. w Warszawie porozumienia między Ministrem Zdrowia, a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność” dotyczącym wprowadzenia średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu w wysokości 1600 zł brutto od dnia 1 stycznia 2020 r. dla:

1) ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

2) ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których są wykonywane zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi lub dyspozytorami medycznymi;

3) ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy;

4) ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych w:

        a) szpitalnych oddziałach ratunkowych,

        b) izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego
             oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590),

oraz utrzymaniem średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1200 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu do dnia 31 grudnia 2020 r. dla ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, innych, niż wymienieni w dodawanym w § 1 w pkt 1 lit. a projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (procedowanego równolegle pod nr MZ 875), nastąpiła konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34, z późn. zm.).

Od dnia 1 stycznia 2021 r. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia dla grup zawodowych wymienionych w ww. pkt 1-4 będzie wyliczany wg. współczynników korygujących na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz