Senat przyjął rządową specustawę ws. koronawirusa

06 Marca 2020, 17:52 SENAT

Senat przyjął w piątek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PILNE ! MZ: 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

Za ustawą zagłosowało 74 posłów. Żaden nie był przeciw. Od głosu wstrzymało się 9 senatorów.

- Podjęliśmy decyzję o przyjęciu przez Senat ustawy bez poprawek pod warunkiem jej szybkiej nowelizacji – mówiła w Senacie Beata Małecka Libera, szefowa Senackiej Komisji Zdrowia. Senatorowie podnosili uwagi do ustawy zgłaszane przez środowiska m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej, przedsiębiorców czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

CzytajSenackie komisje wnoszą o przyjęcie specustawy ws. koronawirusa bez poprawek 

Co zakłada ustawa?

Ustawa zakłada m.in., że pracodawca, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, będzie mógł polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków zdalnie z domu.

Wprowadza także przepisy zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Ustawa przewiduje też możliwość dokonywania zamówień na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nowe przepisy dotyczą też projektowania, budowy, przebudowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Ustawa wprowadza możliwość niestosowania przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czy ustawy oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W specustawie zawarto możliwość ustalenia przez ministra zdrowia na podstawie informacji przekazywanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego maksymalnych cen na określone produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi o zapobieganie spekulacjom cenowym.

W przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19, farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę farmaceutyczną - mówi ustawa.

Nowe przepisy mówią też, że w skrajnym przypadku, gdy stan epidemii i zagrożenia przekroczy możliwość działania administracji rządowej i samorządów, rząd może rozporządzeniem określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego oraz rodzaj stosowanych na tym terenie rozwiązań.

Z kolei premier może - na wniosek ministra zdrowia - nałożyć na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Specustawa przewiduje też zmiany dotyczące wykorzystania wiedzy i kwalifikacji posiadanych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w zakresie szerszym niż ten, wynikający z pełnionych obowiązków w ramach posiadanej specjalności wojskowej i wojskowego przeszkolenia.

Ustawa dopuszcza też w celu przeciwdziałania COVID-19, że Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

JK, BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz