Projekt rozporządzenia dot. finansowania z budżetu świadczeń związanych z koronawirusem

13 Marca 2020, 10:22 pieniądze kasa

Do publikacji skierowany został projekt rozporządzenia MZ dot. trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń związanych z koronawirusem.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Projekt określa sposób i tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Świadczenia te są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia

Jak czytamy w uzasadnieniu, proponuje się przyjąć analogiczne rozwiązania jak w przypadku finansowania przez ministra zdrowia świadczeń  wysokospecjalistycznych, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych . Świadczenia te również są rozliczane i finansowane przez NFZ ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

W myśl rozporządzenia, w pierwszej kolejności podmioty, które udzieliły świadczeń opieki zdrowotnej związanych przeciwdziałaniem COVID-19 składają do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdania i rachunki z wykonanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Następnie Narodowy Fundusz Zdrowia przygotowuje sprawozdanie z rozliczonych świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa art. 9 ust. 1 ustawy, zawierające informacje o wysokości środków przekazanych na sfinansowanie tych świadczeń w podziale na oddziały wojewódzkie oraz informacje określone w załączniku do rozporządzenia i przekazuje je ministrowi zdrowia wraz z wnioskiem o przekazanie środków finansowych, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Minister zdrowia przekazuje NFZ finansowe w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz