Telemedycyna w kolejnych wskazaniach - rozporządzenia MZ

17 Marca 2020, 10:30 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Ministerstwo Zdrowia opublikowało rozporządzenia, które przewidują świadczenia telemedyczne w zakresach: opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Ponadto, w celu zwiększenia liczby specjalistów, lekarzom w trakcie specjalizacji i przed ukończeniem państwowego egzaminu nadano więcej uprawnień.

Z treści trzech rozporządzeń wynika, że resort nadaje możliwość realizacji porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności - o ile ten sposób postępowania nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy.

Ponadto z treści rozporządzenia wynika, że możliwe jest zwiększenie liczby lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń przez okresowe dopuszczenie do ich realizacji lekarzy, którzy uzyskali potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz lekarzy, którzy mają uznany dorobek oraz tych, którzy wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES” i złożyli z wynikiem pozytywnym część pisemną PES ( traktowani będą oni na równi z lekarzami specjalistami). Lekarze i lekarze dentyści, którzy wystąpili do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES traktowani będą na równi z lekarzami w trakcie specjalizacji.

źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz