MZ wezwał trzy firmy do złożenia wniosków o refundację ich leków

20 Marca 2020, 8:36 leki

Ministerstwo zdrowia wezwało trzy firmy do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu. O jakie leki chodzi?

Wezwanie ma związek z rozpatrzonymi wnioskami o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej oraz opinią Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o zasadności finansowania leków ze środków publicznych.

Dotyczy to:

 

Lp. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY LEK WSKAZANIE
1.

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG.

Venclyxto (wenetoklaks)

przewlekła białaczka limfocytowa (ICD-10: C91.1) w ramach terapii skojarzonej z rytuksymabem u pacjenta w stanie ogólnym WHO  2

2.

Eisai GmbH,

Lyoner Straße 36
60528 Frankfurt

HALAVEN 0,44 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

tłuszczakomięsak  (ICD-10: C48)

3.

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill
County Cork
T45 DP77
Irlandia

AmBisome, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

grzybica układowa (ICD-10: B37)

Jak wygląda procedura?

Do Ministerstwa Zdrowia trafia wniosek o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów leczenia pacjenta w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.
W przypadku pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej o zasadności finansowania ze środków publicznych leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia świadczeniobiorców, Minister Zdrowia wzywa podmioty do złożenia wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku w określonym wskazaniu w ciągu 90 dni od doręczenia wezwania.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz