Rewolucyjne zmiany w ustawie ws. ochrony zdrowia w czasie epidemii koronawirusa - już w Sejmie

26 Marca 2020, 13:43 sejm

Zmianę 14 innych ustaw zakłada rządowy projekt dot. nowelizacji niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dotyczy on m.in. organizacji pracy w placówkach medycznych, m.in. czasu i organizacji pracy personelu medycznego, ale też np. wystawienia recepty w aptece przez farmaceutę.

 

Projekt dotyczy m.in. ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o zawodach pielęgniarki i położnej, o zawodzie fizjoterapeuty, o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, o działalności leczniczej, o ABM, o publicznej służbie krwi, o diagnostyce laboratoryjnej, Prawo farmaceutyczne, o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Lista leków refundowanych refundacyjna wydłużona

Jedna ze zmian to wydłużenie obowiązywania marcowej listy refundacyjnej do końca sierpnia br., a tym samym niepublikowanie listy majowej. Nie będzie majowej listy refundacyjnej. Marcowa będzie...

 

Powrót do zawodu mimo 5 lat przerwy

Jedna z propozycji projektu to uproszczenie trybu powrotu do czynnego wykonywania zawodu przez pielęgniarki lub położne, posiadające co najmniej 5-letnią przerwę w jego wykonywaniu. Ma to być odpowiedź na to, że wraz z liczbą zakażonych rośnie ryzyko objęcia kwarantanną pielęgniarek i położnych.

Organizacja pracy

Projekt przewiduje, że możliwe będzie określenie przez ministra zdrowia uproszczonego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej.

Zmiany mają umożliwić ponadto:  

1) wykonywanie dodatkowej – ponadwymiarowej (w ramach dyżuru medycznego) – pracy w podmiotach leczniczych, ubezpieczonym będącym pracownikami wykonującymi zawód medyczny, w godzinach innych niż normalne godziny pracy tych pracowników oraz innych niż te, w których są one zwolnione od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,

2) zatrudnienie osoby wykonującej zawód medyczny w okresie objęcia jej obowiązkową kwarantanną w ramach pracy zdalnej – bez ryzyka utraty dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

3) uzyskanie zasiłku chorobowego, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu wykonującemu zawód medyczny zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku wykonywaniem obowiązków.

Jak wskazano w uzasadnieniu,  projekt przewiduje "umożliwienie polecenia pracy przy zwalczaniu epidemii osobom, które wychowują dzieci do lat 18 (nadal nie będzie można polecać jej kobietom w ciąży i osobom wychowującym te dzieci samotnie – ale do lat 14, chyba że ci ostatni wyrażą na to zgodę). Art. 47a dodawany w zmienianej ustawie ma na celu umożliwienie kierownikom wszystkich podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo wykorzystanie przy organizacji pracy zatrudnianych pracowników wykonujących zawody medyczne instytucji dyżuru medycznego oraz tzw. klauzuli opt-out, czyli dobrowolnej zgody pracownika na wykonywanie pracy w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień (na zasadach określonych w art. 95 i art. 96 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej). Ponadto regulacja ta pozwoli na stosowanie wobec ww. dyżurujących pracowników równoważnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego na zasadach określonych w art. 97 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Umożliwi również ich odpłatne zobowiązanie do pozostawania w gotowości do pracy, a także umożliwi przyznanie pracownikom medycznym dodatków za pracę w porze nocnej i święta (na zasadach określonych w art. 98 i art. 99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

Według autorów projektu, proponowane rozwiązania pozwolą na optymalne wykorzystanie czasu pracy pracowników medycznych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej całodobowo, stosowanie planowego wydłużania ich czasu pracy – z wykorzystaniem dyżuru medycznego, klauzuli opt-out i równoważnych okresów odpoczynku dobowego i tygodniowego – a także wynagradzać ich w związku ze zobowiązaniem ich do pozostawania w gotowości do pracy oraz pracy w nocy i w święta. Obecnie z zakresu regulacji zawartych w art. 95–99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wyłączeni byli pracownicy wykonujący zawody medyczne nieposiadający wyższego wykształcenia oraz podmioty lecznicze niewykonujące działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Z przepisów ww. art. 95–99 wyłączeni są więc np. pracownicy jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, większości jednostek wchodzących w skład Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Przesunięte egzaminy i rekrutacje na specjalizacje

Projekt dotyczy też możliwości przesunięcia terminów:

1) rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego na specjalizację w zawodach medycznych oraz terminów składania wniosków na te postępowania;

2) składania wniosków na państwowe egzaminy medyczne w zawodach medycznych;

3) przeprowadzenia państwowych egzaminów medycznych;

4) rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego.

Z kolei w regulacjach dotyczących wykonywania zawodu lekarza przewiduje się dodatkowo:

1) możliwość skierowania lekarza stażysty, jak również lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne do wykonywania zadań przy zwalczaniu epidemii, przy czym wykonywane zadania mają być dostosowane do umiejętności lekarza zarówno w jednostkach szkolących, jak również poza nimi;

2) możliwość uznania okresu wykonywania ww. zadań odpowiednio do okresu odbywania stażu i szkolenia specjalizacyjnego;

3) zwolnienie lekarza z obowiązku odbycia jednego, ostatniego kursu w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli odbycie tego kursu jest niemożliwe w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a do jego odbycia koniecznym byłoby przedłużenie specjalizacji o okres przekraczający 3 miesiące.

Przewidziano też, iż lekarze, którzy złożyli z wynikiem pozytywnym części pisemną Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji wiosennej 2020 r. uzyskają tytuł specjalizacji na podstawie tego egzaminu bez konieczności zdawania części ustnej w przypadku, gdy części tej nie będzie można przeprowadzić do dnia 30 października 2020 r.

Szybsze inwestycje

Projekt przewiduje m.in. wyłączenie procedury opiniowania inwestycji pod kątem ich celowości (IOWISZ), tak aby usprawnić i przyspieszyć inwestycje w ochronie zdrowia. 

Izolacja w warunkach domowych osób z COVID

Wprowadzona została dodatkowa instytucja – izolacji w warunkach domowych, która może być zastosowana przez władze publiczne w przypadku osób o lekkim przebiegu choroby, który nie uzasadnia bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych. "Pewna pula miejsc szpitalnych musi bowiem pozostawać wolna – by być zarezerwowana na potrzeby osób, które rozwiną w przebiegu zachorowania na COVID-19 niewydolność oddechową i będą wymagały długotrwałego leczenia obejmującego podawanie skoncentrowanego tlenu, podłączenia do respiratora lub w skrajnych przypadkach aparatury ECMO" - uzasadniono. 

Recepty farmaceutyczne w aptekach

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia pacjentów, proponuje się zmiany korzystne dla nich i dla farmaceutów – zawarte w art. 5 pkt 7 i 8, które umożliwią wystawianie tzw. recepty farmaceutycznej zawsze w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (a nie tylko nagłego – jak obecnie) oraz recepty pro auctore i pro familiae.

Zmiana przepisów o kwarantannie

W projekcie dostosowano przepisy dotyczące kwarantanny do wytycznych ECDC w zakresie oceny ryzyka zwalczania zakażeń na obszar Europy i krajów UE. Chodzi o dwie formy narażenia: narażenie epidemiologiczne, o charakterze potencjalnym  oraz narażenie kliniczne, o charakterze faktycznym. 

 Źródło: Sejm

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Zenon Sobota, 28 Marca 2020, 20:11
A co z badaniami profilaktycznymi (wstępne, okresowe, kontrolne) oraz szkoleniami z zakresu bhp?