Zmiany w obostrzeniach związanych z epidemią koronawirusa

08 Kwietnia 2020, 11:51 pandemia epidemia koronawirus wirus maska

Rząd wprowadził kolejne poprawki w obostrzeniach dotyczących obywateli w związku z epidemią koronawirusa. Czego dotyczą?

Chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W myśl noweli rozporządzenia informacja o osobach, które są objęte kwarantanną trafią także do stacji krwiodawstwa.

Osoby w kwarantannie będą miały obowiązek poinformować inspekcję sanitarną albo policję, nie tylko o podstawowych danych, ale także o numerze telefonu. w myśl nowych zapisów osoba w kwarantannie "informuje Policję albo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej o imieniu i nazwisku oraz nr PESEL i numerze telefonu tych osób, jeżeli go posiadają”.

Wywóz leków i sprzętu

Ponadto nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie wywożenia z Polski kardiomonitorów. Zakaz wywozu tego sprzętu obowiązuje od dziś do odwołania z pewnymi wyjątkami. Zgody na wywóz lub zbycie może udzielić wojewoda właściwy ze względu na siedzibę wytwórcy, "na wniosek wytwórcy, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii".

Kolejna zmiana dotyczy poszerzenia listy produktów, o których wywozie przedsiębiorcy muszą informować wojewodę na 36 godzin przed ich wywozem. Dotychczas chodziło m.in. o środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. W myśl obecnych przepisów chodzi o „produkty biobójcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231 oraz z 2020 r. poz. 322), wyroby medyczne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) oraz produkty lecznicze w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.1) ), które są przeznaczone do dezynfekcji”.

Dodatkowo - w myśl nowych zapisów - informacja o zamiarze wywozu lub zbycia musi zawierać następujące dane: wykaz, nazwy handlowe i ilość produktów będących przedmiotem wywozu lub zbycia. Dodano też nowe obowiązki związane z pośrednikami. „W przypadku gdy towar zostanie wywieziony z magazynu innego przedsiębiorcy, przedsiębiorca dokonujący powiadomienia wskazuje w informacji również dane przedsiębiorcy, do którego należy magazyn, oraz adres magazynu, z którego zostaną wywiezione towary podlegające ograniczeniom”.

Zmieniono również zakaz przywozu do Polski zwłok. Do obowiązującego zakazu sprowadzania na terytorium kraju z zagranicy oraz wywozu poza terytorium RP, a także transportu przez nasz kraj zwłok i szczątków ludzkich, wprowadzono możliwość sprowadzenia, wywozu lub transportu zwłok spopielonych.

Zmiany dotyczące godzin dla seniorów

Zmieniono także zasady dot. tzw. godzin dla seniorów. Od 1 kwietnia w placówkach handlowych wprowadzono w godz. 10-12 zakupy mogą robić tam wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W myśl noweli godziny dla seniorów nie dotyczą podmiotów, w których "przeważająca działalność polega na handlu hurtowym". 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz