Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 - minister wydał rozporządzenie

08 Kwietnia 2020, 14:33 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Minister zdrowia wydał rozporządzenie ws. powołania Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. Dokument określa m.in. kto prowadzi rejestr, kto i w jakim terminie przekazuje do niego dane, jak ma być prowadzony.

 

W myśl rozporządzenia o Krajowym Rejestrze Pacjentów z COVID-19, podmiotem prowadzącym rejestr jest Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Rejestr jest tworzony na 12 miesięcy. Dane mają być do niego przekazywane za pomocą systemów teleinformatycznych.

Dane do rejestru mają przekazywać: podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, w tym opiekę zdrowotną w izolatorium, medyczne laboratoria diagnostyczne wykonujące diagnostykę zakażenia wirusem SARS-CoV- Podmioty lecznicze mają przekazywać wybrane dane i identyfikatory raz na dobę, a cześć danych i identyfikatorów ma być przekazywana fakultatywnie. Laboratoria mają przekazywania dane co najmniej raz na dobę.

Jakie dane w rejestrze?

W rejestrze znajdą się informacje o pacjencie takie jak imię, nazwisko, płeć, nr PESEL (w przypadku braku - seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), data urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, w tym adres mejlowy oraz numer telefonu kontaktowego.

Oprócz danych osobowych i kontaktowych, w rejestrze znajdą się także dane medyczne o pacjencie, m.in. dane o stanie zdrowia w momencie postawienia diagnozy, data i godzina pobrania próbki dotyczącej diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, data zlecenia lub data skierowania na diagnostykę, data i wynik tej diagnostyki.

Szczegółowy opis stanu klinicznego pacjenta

W rejestrze sprawozdawane będą też dane o stanie klinicznym pacjenta, m.in.:

  1. stan kliniczny w momencie przyjęcia do szpitala lub izolatorium: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score

  2. choroby współistniejące: przewlekłe schorzenie w zakresie układu sercowo-naczyniowego (inne niż nadciśnienie tętnicze), przewlekłe schorzenie w zakresie układu oddechowego, przewlekła choroba nerek, choroba wątroby, zapalenie płuc, ARDS, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, choroba wymagająca przewlekłej sterydoterapii lub leczenia immunosupresyjnego, przebyty udar mózgu lub TIA, choroba nowotworowa, astma, POCHP, cukrzyca, migotanie przedsionków (napadowe lub utrwalone), niewydolność serca, inne choroby przewlekłe,

  3. leki przyjmowane przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (sartany (antagoniści receptora angiotensyny II), inhibitory konwertazy angiotensyny, aspiryna, niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), glikokortykosteroidy, statyny, beta-adrenolityki, leki przeciwzakrzepowe, antagoniści wapnia (blokery kanałów wapniowych), diuretyki, spironolakton lub eplerenon, inne)

  4. informacje o stosowanych używkach przez usługobiorcę w okresie ostatnich 30 dni przed przyjęciem do szpitala lub izolatorium (alkohol, palenie tytoniu, e-papierosy, narkotyki, inne)

  5. objawy podczas przyjęcia pacjenta do szpitala lub izolatorium: gorączka, kaszel, duszności, dreszcze, drgawki, ból gardła, katar, biegunka, nudności, ogólne osłabienie, ból głowy, ból mięśni, ból klatki piersiowej, ból brzucha, ból stawów, zapalenie spojówek, wydzielina w gardle, zmiany osłuchowe, demencja, śpiączka, zaburzenia smaku, zaburzenia węchu, zaburzenia snu

  6. stan kliniczny w momencie przyjęcia na oddział intensywnej terapii lub inny oddział wyznaczony do opieki nad ciężko chorymi pacjentami z COVID-19 (pierwszy dostępny pomiar): wynik w skali Sequential Organ Failure Assessment, saturacja, wskaźnik oksygenacji (PaO2/FiO2), ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w krwi tętniczej, temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej, sepsa, wstrząs septyczny

Wywiad epidemiologiczny

Do rejestru przekazywane mają być ponadto informacje o tym, jak pacjent się zakaził czyli: styczność z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, czy styczność dotyczyła osoby wykonującej zawód medyczny, data wystąpienia pierwszych objawów COVID-19, praca przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku odpowiedzi pozytywnej – wykonywany zawód.

W rejestrze będą też dane z badań obrazowych pacjenta: zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej, tomografia komputerowa klatki piersiowej, badanie ultrasonograficzne płuc.

Przebieg leczenia

W rejestrze przetwarzane będą również informacje z przebiegu leczenia, np.: miejsce pobytu pacjenta (izolatorium, oddział intensywnej terapii, oddział niebędący oddziałem intensywnej terapii), data i godzina uruchomienia oraz zakończenia inwazyjnej wentylacji mechanicznej, data i godzina uruchomienia oraz zakończenia pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO), informacja o powikłaniach w trakcie hospitalizacji lub pobytu w izolatorium, stan kliniczny: temperatura ciała, ciśnienie tętnicze krwi, częstotliwość rytmu serca, częstotliwość oddechów, saturacja przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym, wydalanie moczu, objawy nasilonej duszności, zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), sepsa, wstrząs septyczny, skala AVPU, Modified Early Warning Score zgodnie z Zaleceniami postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Sprawozdawane będą też dane o zastosowanej terapii, jak np.: tlenoterapia bierna, wysokoprzepływowa tlenoterapia donosowa, nieinwazyjna wentylacja mechaniczna, inwazyjna wentylacja mechaniczna, stosowanie ciśnienia końcowo-wydechowego ≥15 cm słupa wody, leki zwiotczające mięśnie szkieletowe, wentylacja w pozycji odwróconej na brzuchu, tracheostomia, stosowanie tlenku azotu, manewry rekrutacyjne, pozaustrojowa oksygenacja krwi (ECMO), leki obkurczające naczynia krwionośne, terapia nerkozastępcza, antybiotykoterapia, remdesivir, chlorochina lub hydroksychlorochina, lopinavir-ritonavir, tocilizumab, glikokortykosteroidy, inne leki przeciwwirusowe.

W rejestrze znajdą się też szczegółowe dane o tym: ile dni pacjent był hospitalizowany i na jakich oddziałach, lub ile czasu spędził w izolatorium, a także o wyniki leczenia, czyli stan przy wypisie.

Odnotowane zostaną też informacje o ewentualnych zgonach pacjenta, m.in. data i godzina oraz bezpośrednie, wtórne i wyjściowe (pierwotne) przyczyny zgonu, a także dotyczące przeprowadzenia sekcji zwłok czy istotnych okoliczności zgonu.

W rejestrze przetwarzane będą następujące identyfikatory: usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 wyżej wspomnianej ustawy, który: zlecił wykonanie diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadził dane do rejestru , wykonał dane świadczenie opieki zdrowotnej.

Co istotne, do rejestru mają trafić także dane pacjentów, którzy byli diagnozowani i leczeni z powodu koronawirusa także przed datą wejścia w życie rozporządzenia (9 kwietnia). Placówki i pracownicy będą mieli miesiąc na przekazanie tych danych.

"Zakłada się, że rejestr będzie umożliwiał pozyskanie danych z systemów szpitalnych oraz umożliwiał wypełnianie z użyciem aplikacji mobilnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz