Od jutra obowiązkowe zakrywanie nosa i ust. Czy w każdej sytuacji?

15 Kwietnia 2020, 15:06 pandemia epidemia koronawirus wirus maska
15 Kwietnia 2020, 15:06

Od jutra w życie wchodzą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Znamy już treść rozporządzenia.

Jak czytamy w treści rozporządzenia, od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

 

To oznacza, że zasłaniać część twarzy należy na drogach, placach, w zakładach pracy oraz budynkach użyteczności publicznej administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Ponadto obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach) czy na terenie nieruchomości wspólnych.

Obowiązku nie stosuje się w przypadku: 

  • pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem
  • dziecka do ukończenia 4 roku życia

  • osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), które nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
  • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
  • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Zamiast masek przyłbice

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Odkrycie należy odsłonić w przypadku weryfikacji tożsamości przez służby mundurowe, czy pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków zawodowych wymagają weryfikacji tożsamości danej osoby.  

źródło: Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz