Dziękujemy Twój adres email został pomyślnie dodany do newslettera Polityki Zdrowotnej.

Nakazy pracy z naruszeniem prawa? Pielęgniarki piszą do RPO

16 Kwietnia 2020, 16:01 pielęgniarka

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe zwróciło się do Rzecznika Praw Obywatelskich o interwencję w związku z nieprawidłowościami w powoływaniu przez wojewodów pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych do walki z pandemią COVID-19. 

Stowarzyszenie zbiera też zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości związanych z wystawianiem nakazów pracy, m.in. matkom na urlopach macierzyńskich, samotnie wychowującym dzieci czy kobietom w ciąży.

Jak wskazuje stowarzyszenie, nakazy pracy wydawane przez wojewodów są w większości niezgodne z obowiązującym prawem.

Pielęgniarki oceniają, że decyzje wojewodów w tym zakresie podejmowane są chaotycznie i bez dogłębnej analizy stanu faktycznego. Stowarzyszenie wylicza, że wojewodowie naruszają m.in.:

  • ustawę z 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2;

  • art. 47 ust. 1 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

  • artykuły 7, 75, 77 par. 1 oraz 80 ustawy z 14 marca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

Doręczenia nakazów w nocy i w nerwach

Pielęgniarki Cyfrowe w piśmie do RPO zwróciły ponadto uwagę, że na "dezaprobatę i potępienie" zasługują również praktyki, polegające na dokonywaniu przez Policję doręczeń w późnych godzinach nocnych przy akompaniamencie sygnałów świetlnych w radiowozach policyjnych. W ocenie pielęgniarek, wprowadza to niepotrzebne zamieszanie i nerwową atmosferę, a na dodatek kojarzy się raczej z zatrzymaniem przestępców, a nie doręczaniem nakazów pracy.

Stowarzyszenie zachęca pielęgniarki, pielęgniarzy i położne, aby zgłaszali wszelkie nieprawidłowości związane z wydawaniem przez wojewodów nakazów pracy. Przypomina, że wyłączone z przepisów o powoływaniu do pracy w czasie epidemii koronawirusa są wyłączone:

  • osoby poniżej 18. i powyżej 60. roku życia

  • kobiety w ciąży

  • osoby samotnie wychowujące dziecko do 18. r.ż.

  • osoby wychowujące dziecko do 14. r.ż.

  • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy.

Źródło: Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz