Jeden medyk-jeden etat. Projekt rozporządzenia do konsultacji

20 Kwietnia 2020, 21:16 pieniądze

Pracownicy medyczni, którzy leczą osoby z koronawirusem, będą objęci ograniczeniem pracy w innych miejscach. Otrzymają w zamian rekompensatę finansową. Ministerstwo zdrowia skierowało w poniedziałek projekt rozporządzenia w tej sprawie do szybkich konsultacji.

MZ skierował do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem. Uwagi można zgłaszać do wtorku do godz. 16:00.

Projekt  zakłada, że osoby wykonujące pracę na stanowiskach umieszczonych w wykazie stanowisk opracowanym na zasadach określonych w rozporządzeniu, nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, chyba, że udzielając tych świadczeń nie mają bezpośredniego kontaktu z tymi pacjentami.

Ograniczenie dotyczyć będzie osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych umieszczonych w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:

 1. wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub,
 2. w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Jednocześnie z  rozporządzeniem Minister Zdrowia wyda kierowane do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia polecenie, zobowiązujące NFZ do przekazania podmiotom leczniczym środków finansowych, na przyznanie osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, objętym ograniczeniem, dodatkowego świadczenia pieniężnego.

Kto otrzyma dodatkowe świadczenie?

Jak wyjaśnia MZ, otrzymają je osoby, które:

 • uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w danym Podmiocie,
 • zgodnie z projektowanym rozporządzeniem nie będą mogły udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (w tym w innych miejscach niż Podmiot),
 • złożą pisemne oświadczenia obejmujące przede wszystkim informację o wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż Podmiot, otrzymanego za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ww. ograniczeniem,
 • z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w Podmiocie na podstawie art. 47 ust. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.).
 • Ministerstwo Zdrowia przedstawi do 24 kwietnia analogiczne rozwiązanie skierowane do osób, które pracują w podmiotach leczniczych w oparciu o skierowanie do pracy.

Ile wyniesie dodatkowe świadczenie?

Wysokość świadczenia dodatkowego będzie uzależniona od wysokości wynagrodzenia pobieranego (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w Podmiocie, wynagrodzenia pobieranego poza Podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem oraz okresu objęcia ograniczeniem.

Wysokość tego świadczenia będzie równa:

 • 80 proc. wartości wynagrodzenia pobieranego poza Podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż Podmiot

albo

 • 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Podmiocie w pozostałych przypadkach,
 • w każdym przypadku nie niższa niż wartość 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Podmiocie, oraz nie wyższa niż 10 000 zł.

Przykłady:

 1. Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w wysokości 4000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 10 000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 8000 zł;
 2. Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) i nie otrzymywała wynagrodzenia w innych podmiotach może otrzymać dodatek w wysokości 2000 zł;
 3. Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 1000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 2000 zł;
 4. Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4000 zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 20 000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 10 000 zł.

 

Za jaki okres przysługuje dodatkowe świadczenia?

Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane miesięcznie, proporcjonalnie do okresu objęcia ograniczeniem, o którym mowa w projektowanym rozporządzeniu.

Kierownik szpitala lub oddziału zakaźnego przekaże do oddziału Wojewódzkiego NFZ wykaz stanowisk objętych ww. ograniczeniem oraz listę osób wykonujących zawód medyczny na tych stanowiskach, wraz z informacją o kwocie niezbędnej do przyznania dodatkowych świadczeń osobom udzielającym świadczeń w danym podmiocie. Dyrektor OW NFZ przekaże niezwłocznie niezbędne środki finansowe kierownikowi Podmiotu.

Jakie wynagrodzenia z  innych umów będą brane pod uwagę?

Chodzi o wynagrodzenie brutto za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ograniczeniem, z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż Podmiot, których osoba ta udzielałaby również w miesiącu następnym.

Co istotne, w kwocie tej nie uwzględnia się wynagrodzenia za świadczenia udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Dotyczy to wynagrodzeń ze wszystkich miejsc udzielania świadczeń innych niż Podmiot, zarówno na podstawie umowy o pracę, jak też umowy cywilnoprawnej.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz