Choroba niedokrwienna serca - nowy raport NFZ

Blisko 2 mld zł kosztowały w 2019 r. płatnika publicznego świadczenia udzielone z powodu Choroby Niedokrwiennej Serca - wynika m.in. z raportu dotyczącego ChNS, który opublikował Narodowy Fundusz Zdrowia. 58 proc. z tej sumy to koszty związane z leczeniem ostrych zespołów wieńcowych.

Raport został opublikowany z okazji Tygodnia dla Serca.

Jak wskazuje NFZ,  według danych Insitute for Health Metrics and Evaluation, na chorobę niedokrwienną serca chorowało w 2017 r. w Polsce 1,6 mln osób (4,2 proc. populacji). Jest to choroba, dla której występuje wiele modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, palenie tytoniu, nadwaga i otyłość, niewłaściwa dieta, cukrzyca, nadużywanie alkoholu, niska aktywność fizyczna, czynniki psychospołeczne.

Choroba niedokrwienna serca dzieli się na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca i ostre zespoły wieńcowe. Przewlekła choroba niedokrwienna serca dominuje pod względem liczby pacjentów – w 2019 r. świadczenia z rozpoznaniem przewlekłej choroby niedokrwiennej serca udzielono 77 proc. pacjentów, którzy mieli udzielone w tym roku co najmniej jedno świadczenie z powodu ChNS. Pod względem wartości refundacji świadczeń dominowały jednak ostre zespoły wieńcowe, na które w 2019 r. przeznaczono 58 proc. z blisko 2 mld zł refundacji świadczeń z powodu ChNS.

Z powodu ChNS w 2019 r. świadczeń udzielono 1,2 mln dorosłych osób. Liczba pacjentów była o 22 proc. niższa w 2019 r. niż w 2014 r. Spadek dotyczył głównie pacjentów, którym świadczenia z powodu ChNS udzielono w podstawowej opiece zdrowotnej (w 2019 r. liczba pacjentów była o 35 proc. niższa niż w 2014 r.).

Wartość refundacji świadczeń z powodu ChNS wyniosła blisko 2 mld zł w 2019 r. i była o 529 mln zł (21 proc.) niższa niż w 2014 r. Spadek wartość refundacji świadczeń obserwowany był głównie w przypadku świadczeń udzielonych z powodu niestabilnej dławicy piersiowej (UA)— wartość niższa o 380 mln zł. Spadek wartości refundacji świadczeń zaobserwowano również w przypadku przewlekłej ChNS i wyniósł 137 mln zł (16 proc.). W przypadku zawałów odnotowano wzrost wartości refundacji świadczeń o 50 mln zł (6 proc.). Pod względem wartości refundacji dominowało leczenie szpitalne (w 2019 r. 93 proc.).

 

Więcej zawałów, więcej dziennej rehabilitacji

 

W 2019 r. odnotowano 103 tys. przypadków ostrych zespołów wieńcowych, o 19 proc. mniej niż w 2014 r. Liczba zawałów mięśnia sercowego wzrastała (w 2019 r. 9 proc. więcej przypadków niż w 2014 r.) i wzrost ten wynikał ze zmian struktury demograficznej pacjentów.

Odsetek przypadków OZW rehabilitowanych kardiologiczne stale wzrastał w latach 2014– 2019. W 2019 r. rehabilitację w ciągu 14 dni od daty przyjęcia miało 5 proc. przypadków OZW, w ciągu 60 dni 25 rpoc., a w ciągu 90 dni 28 proc. (odpowiednio o 2,3 p.p., 9,0 p.p i 9,4 p.p. więcej niż w 2014 r.). W latach 2014–2018 wśród pacjentów objętych rehabilitacją w ciągu 60 dni od daty przyjęcia z powodu OZW, zwraca uwagę rosnący udział pacjentów, którzy mieli rehabilitację kardiologiczną w warunkach dziennych i malejący odsetek pacjentów objętych stacjonarną rehabilitacją kardiologiczną.

NFZ zwraca uwagę, że w leczeniu zawałów serca (wchodzących w skład ostrych zespołów wieńcowych) bardzo istotna jest rehabilitacja kardiologiczna. Z raportu wynika, że niezależnie od grupy wiekowej, osoby, które rozpoczęły rehabilitację kardiologiczną w ciągu 60 dni od wypisu, miały wyższe prawdopodobieństwo przeżycia.

 

 

KOS-Zawał - jak funkcjonuje?

Rozwiązaniem mającym zapewnić dostęp do rehabilitacji kardiologicznej jest program kompleksowej opieki nad pacjentem z zawałem KOS-zawał, który funkcjonuje od 2017 r. Zgodnie z danymi NFZ, wzrastała liczba ośrodków, które przystąpiły do programu, a także liczba leczonych pacjentów i wartość refundacji świadczeń.

Jak wskazano w raporcie, od 2017 r. funkcjonuje program kompleksowej opieki po zawale mięśnia sercowego KOSzawał. Liczba ośrodków realizujących program stale wzrastała i w grudniu 2019 r. świadczenia udzielało 60 świadczeniodawców. W 2019 r. świadczenia w programie udzielono 19,6 tys. pacjentów i wartość refundacji świadczeń wyniosła 197 mln zł. Spośród 9,4 tys. pacjentów, którym świadczenie w ramach KOS-zawał udzielono w 2018 r., 76 proc. miało rehabilitację kardiologiczną, z czego 5,2 tys. (74 proc. pacjentów poddanych rehabilitacji kardiologicznej) rozpoczęło rehabilitację w ciągu 14 dni od daty wypisu ze szpitala z powodu zawału.

Choroba niedokrwienna serca z czasem może prowadzić do niewydolności serca. Przedstawione w raporcie dane wskazują, że dla pacjentów, którzy mieli zawał w 2012 r. prawdopodobieństwo wystąpienia niewydolności serca w ciągu 7 lat wynosiło 46 proc. Było ono wyższe dla osób, które nie miały rehabilitacji kardiologicznej w ciągu 60 dni od zawału.

Raport zawiera informacje o epidemiologii choroby niedokrwiennej serca w Europie i w Polsce, czynnikach ryzyka choroby niedokrwiennej serca, ostrych zespołach wieńcowych, w tym m.in. epidemiologii rejestrowanej, zabiegach angioplastyki wieńcowej i pomostowania aortalno-wieńcowego, rehabilitacji kardiologicznej, chorobach współwystępujących, programie KOS-zawał i wartości refundacji świadczeń, przewlekłej chorobie niedokrwiennej serca, śmiertelności pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, w tym wpływie rehabilitacji kardiologicznej na śmiertelność.

NFZ o zdrowiu. Choroba niedokrwienna sercaPlik

 

Źródło: zdrowedane.nfz.gov.pl

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz