Raport z wyceny testu na koronawirusa opublikowany

29 Kwietnia 2020, 10:04 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Raport Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z wyceny testu na koronawirusa został udostępniony na prośbę prezesa NFZ. Przypomnijmy, że wycena wykonania testu została obniżona z 450 do 280 zł.

Prezes NFZ Adam Niedzielski napisał na Twitterze: "Na moją prośbę @MZ_GOV_PL wyraził zgodę na publikację przez @aotmit raportu z wyceny testu na #koronawirus".

W odpowiedzi immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń ze Szkoły Zdrowia Publicznego dr Paweł Grzesiowski wskazał: "Panie Prezesie! Niezależnie od treści, dziękuję za udostępnienie tego publicznego dokumentu. To otwiera drogę do rozmów o rzeczywistych kosztach badań. Ustalona kwota jest zaniżona, nie obejmuje kontroli jakości, nie pokrywa wszystkich wydatków szpitali".

Trudny do oszacowania koszt

Jak wskazała agencja w opublikowanej analizie, przekazane przez laboratoria wyceny były zróżnicowane ze względu na ujęte w kalkulacji elementy. W niektórych przypadkach część materiałów była pozyskana z Ministerstwa Zdrowia albo Agencji Rezerw Materiałowych, wynagrodzenia określone zostały w formie stawek godzinowych albo ryczałtu za wykonanie jednego badania, w części przypadków podmioty nie były w stanie określić kosztów infrastruktury, niektóre kalkulacje zawierały narzut kosztów ogólnozakładowych inne jedynie koszty bezpośrednie. "Należy też zauważyć, że zidentyfikowano w nich nieścisłości polegające, np. na przypisaniu zużycia kilku par okularów ochronnych czy fartuchów ochronnych do wykonania jednego badania. Powyższe powoduje, że te gotowe kalkulacje nie mogły stanowić podstawy do ustalenia kosztów wykonania przedmiotowych testów" - uzasadnia AOTMiT.

Analiza kosztów 

AOTMiT wskazał, że koszty świadczenia dotyczącego produktu rozliczeniowego 99.05.0002 "Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2" (bez kosztu odczynników) podzielono na 3 komponenty: koszty materiałowe, koszty pracy personelu oraz koszty infrastruktury. Koszt każdego z nich szacowany był odrębnie.

Np. koszty zużywanych materiałów zostały oszacowane jako średni koszt materiałów laboratoryjnych, tj. m.in. końcówek do pipetorów, probówek, płytek, środków do dezynfekcji. W kosztach tych uwzględniono również koszt sprzętu do pobrania materiału do badania (tzw. wymazówek), gdyż większość laboratoriów zapewnia je we własnym zakresie. Nie uwzględniono natomiast pozostałego kosztu pobrania materiału od pacjenta, gdyż jest on zawarty w koszcie innych świadczeń finansowanych przez płatnika. Odrębnie oszacowano koszt środków ochrony osobistej pracowników. Zużywane materiały zostały podzielone na następujące kategorie: kombinezony, rękawice nitrylowe, rękawice gumowe, maseczki ochronne (chirurgiczne), maseczki ochronne (z filtrem), okulary/gogle, przyłbice, fartuch, czepek, ochraniacze. Średni koszt przypadający na jedno wykonanie testu to 26,28 zł.

Agencja zaznaczyła, że istnieją rozmaite praktyki w zakresie nie tylko pozyskiwania testów, ale również ich wykonywania. Testy są kupowane ze środków własnych, uzyskiwane z Ministerstwa Zdrowia, wykorzystywane tylko w części (np. tylko do badania RT-PCR, ponieważ część do izolacji materiału laboratorium posiada we własnych zasobach). Niektóre laboratoria otrzymują również próbki, które zostały już poddane procesowi izolacji RNA. Dodatkowo przy dużej rozpiętości kosztów testów, według Agencji, trudno jest jednoznacznie oszacować koszt.

280, 32 zł

Jak podkreśla AOTMiT, biorąc pod uwagę wszystkie dokonane analizy przyjąć należałoby wycenę opartą o dane przekazane przez laboratoria i uwzględniającą 3 proc. narzut kosztów związany z koniecznością wykonania powtórek oraz testów kontrolnych – to jest 138,63 zł w przypadku wykonania samego badania.

Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę, że ze względu na duży rozrzut cen samych testów oraz wskazane wcześniej różne stosowane praktyki (zakup testu z własnych środków/ uzyskanie testu z Ministerstwa Zdrowia/ wykorzystanie jedynie części testu), trudno jest w sposób jednoznaczny wskazać wycenę świadczenia obejmującego wykonanie badania wraz z kosztem testu.

"Przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł" - wskazał AOTMiT. Jak zaznaczyła Agencja, w przypadku pojawienia się na rynku testów o istotnie niższej cenie oraz możliwości powszechnego, szerokiego ich wykorzystania, wycena ta powinna zostać poddana rewizji.

AOTMiT zapewnił, że przy wycenie uwzględniono rzeczywistą liczbyęwykonywanych dziennie testów przez laboratoria, które przekazały dane (od 28 do 276, średnio 140, przy czym w blisko połowie laboratoriów liczba ta kształtowała się poniżej 100). Według Agencji nie można więc zakładać, że liczba ta nie ulegnie zmianie. 

Jak wskazuje AOTMiT jednocześnie należy mieć na uwadze szereg aspektów:

  • zwiększanie obłożenia laboratoriów może spowodować przekroczenie ich możliwości technicznych (wydajność aparatury), co z kolei będzie powodowało skokowy wzrost kosztów osobowych,
  • nie wszystkie laboratoria dysponują zasobami osobowymi pozwalającymi na wykonywanie bardzo dużej liczby testów na dobę,
  • liczba wykonywanych na dobę testów jest uzależniona od liczby podejrzeń zachorowań, co skutkuje tym, że nie w każdym laboratorium będzie potrzeba wykonywania dużej liczby testów na dobę, co będzie przekładać się na wielkość uzyskiwanych przychodów,
  • liczba wykonywanych testów będzie ulegała zmianie wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej, następować będzie zarówno wzrost jak i spadek liczby zachorowań, co będzie przekładało się na zmienność uzyskiwanych przychodów przy niezmiennej wysokości kosztów stałych.

Źródło: AOTMiT

BPO

Polecamy także: NFZ zapłaci mniej za wykonanie testu na koronawirusa

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz