Jest projekt ws. dotacji na walkę z koronawirusem z funduszy UE

07 Maja 2020, 14:08 pieniądze

Do uzgodnień trafił projekt rozporządzenia, które tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską w przyjętych tymczasowych ramach prawnych. Chodzi o pomoc udzielaną w formie dotacji lub pomocy zwrotnej na działalność badawczo-rozwojową związaną z pandemią COVID-19, na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji wyrobów służących do zwalczania koronawirusa oraz na produkcję wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy na działalność badawczo-rozwojową związaną z wystąpieniem pandemii COVID-19, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 oraz pomocy inwestycyjnej na produkcję produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w ramach programów operacyjnych na lata 2014- 2020

19 marca 2020 r. Komisja Europejska przyjęła tymczasowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie pełnej elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście pandemii COVID-19. Pozwalają one państwom członkowskim na wprowadzenie środków prawnych aby przeciwdziałać szkodom dla przedsiębiorstw, jak również środków prawnych umożliwiających wsparcie projektów badawczo-rozwojowych związanych z pandemią COVID-19 oraz innych istotnych dla jej zwalczania badań nad chorobami wirusowymi.

Jak czytamy w uzasadnieniu, projektowane rozporządzenie tworzy podstawę prawną do udzielania pomocy publicznej dopuszczonej przez Komisję Europejską w przyjętych tymczasowych ramach prawnych. Pomoc może być udzielona w formie dotacji lub pomocy zwrotnej.

Dla kogo i na co?

Rozporządzenie przewiduje udzielanie pomocy publicznej zarówno małym i średnim, jak i dużym przedsiębiorcom na działalność badawczo-rozwojową związaną z pandemią COVID-19, na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji wyrobów służących do zwalczania pandemii COVID-19 oraz na produkcję wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19.

Pomoc udzielana będzie w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020, nie później jednak niż do końca 2020 r.

"Indykatywny budżet programu pomocowego to ok. 2 mld zł. Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych ok. 1 tys. podmiotów - czytamy w OSR.

Według autorów projektu, uzyskana dzięki niemu "możliwość prowadzenia przez przedsiębiorstwa działań badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych daje szansę na znalezienie skutecznych metod zapobiegania i zwalczania pandemii COVID-19, co w przypadku sukcesu pozwoli na powrót do normalnego funkcjonowania w sferze społecznej i gospodarczej".

Źródło: RCL

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz