Związek pielęgniarek: zalecenie GIS ws. dalszej pracy po kontakcie z zakażonym

07 Maja 2020, 15:52 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

Pracodawca powinien niezwłocznie czasowo odsunąć od świadczenia pracy pracownika medycznego, który został narażony na kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-COV-2 lub osobą chorą na COVID-19 - brzmi stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego wydane po interwencji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - informuje związek.

Związek, wyjaśnił, że po interwencji OZZPiP, 6 maja 2020 roku Główny Inspektor Sanitarny przesłał do Ministerstwa Zdrowia pisemne stanowisko w zakresie postępowania pracowników medycznych podmiotów leczniczych po kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie SARS- CoV-2, bądź chorą na COVID-19.

OZZPIP zwrócił się do GIS w tej sprawie z prośbą o potwierdzenie właściwego postępowania w takim przypadku.

Główny Inspektor Sanitarny przesłał 6 maja br. do ministerstwa zdrowia oraz przewodniczącej OZZPiP Krystyny Ptok pisemne stanowisko GIS w tej sprawie. Jak informuje w nim, w przypadku pracownika z podejrzeniem po kontakcie z zakażonym pacjentem:

"1. Pracodawca powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, który pełni nadzór epidemiologiczny na danym terenie.

2. Pracodawca powinien niezwłocznie czasowo odsunąć od świadczenia pracy pracownika medycznego, który został narażony na powyższy kontakt. Świadczenie pracy przez narażonego pracownika medycznego stanowi zagrożenie dla pacjentów przebywających w podmiocie leczniczym, jak i reszty personelu pracującego w podmiocie leczniczym.

3. Narażony pracownik medyczny po odsunięciu od pracy bezzwłocznie powinien wrócić do domu bezpiecznym środkiem transportu (tj. swoim prywatnym samochodem lub innym transportem indywidualnym).

4. Narażony pracownik medyczny w miejscu zamieszkania powinien w miarę możliwości poddać się samoizolacji i czekać na wyniki dochodzenia epidemiologicznego prowadzonego przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

5. Narażony pracownik medyczny może powrócić do świadczenia pracy tylko w przypadku, kiedy państwowy powiatowy inspektor sanitarny podejmie decyzje o braku konieczności odbywania kwarantanny. Do tego czasu nieobecność pracownika medycznego w pracy należy uznać za usprawiedliwioną.

6. Narażony pracownik medyczny na którego został nałożony obowiązek odbycia kwarantanny przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, jest obowiązany go wypełnić.

7. Narażony pracownik medyczny, na którego został nałożony obowiązek 14 dniowej kwarantanny, powinien ją odbyć w warunkach izolacji domowej (jeżeli takie warunki będą możliwe) lub powinien być skierowany do odbycia kwarantanny w obiektach wyznaczonych na ten cel przez wojewodów zgodnie z wojewódzkimi planami działania na wypadek epidemii.

8. Niedopuszczalne jest odbywanie kwarantanny przez pracowników medycznych na terenie podmiotów leczniczych w tym, z obowiązkiem świadczenia pracy. Stosowanie takich praktyk istotnie zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród osób z grup ryzyka (osób z obniżoną odpornością spowodowaną innymi chorobami niż COVID-19).

9. Świadczenie pracy (jak i zlecanie pracy przez pracodawców) przez narażonych pracowników medycznych poddanych kwarantannie możliwe jest w sytuacji opisanej w art. 4b ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), która zezwala w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, aby ubezpieczony wykonujący zawód medyczny świadczył pracę zdalną, na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielał świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co nie spowoduje utraty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego".

Po pismem podpisała się z up. Głównego Inspektora Sanitarnego Izabela Kucharska- Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego.

Źródło: OZZPiP

Beata Pieniążek-Osińska

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz