Projekt dot. komercyjnego testowania na koronawirusa - w uzgodnieniach

08 Maja 2020, 17:09 TESTY diagnostyka abott koronawirus

Do uzgodnień trafił w piątek projekt rozporządzenia dotyczący przeprowadzania przez laboratoria komercyjnych badań na koronawirusa. Przewiduje m.in., że testy komercyjne nie będą mogły przekroczyć 30 proc. wszystkich badań w kierunku koronawirusa. Są też zapisy, że badań komercyjnych nie można wykonywać m.in. osobom w kwarantannie czy w izolacji.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego laboratorium COVID.

„Zgodnie z projektem rozporządzenia laboratorium COVID w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ze środków innych niż środki Narodowego Funduszu Zdrowia, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z budżetu państwa, nie mogą być finansowane badania wykonywane osobom odbywającym kwarantannę, pozostającym w izolacji albo izolacji w warunkach domowych, objętych nadzorem epidemiologicznym, a także osobom z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2. 

Ponadto badania finansowane ze środków innych niż ww. nie będą mogły przekraczać 30 % ogółu badań wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danym laboratorium COVID” - czytamy w uzasadnieniu.

W projekcie są też zapisy regulujące dokumentowanie i kontrolę realizacji powyższych obowiązków i zasad, jak też weryfikacji wyników badań laboratoryjnych, wykonywanych przez laboratorium COVID w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także przekazywania odpowiednich danych do wskazanych podmiotów.

Laboratoria diagnostyczne, które chcą być wpisane do wykazu laboratoriów COVID, prowadzonego przez Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID, będący organem pomocniczym ministra zdrowia, muszą spełnić określone przez Zespół wymagania dot. personelu medycznego, zapewnienia ciągłości wykonywania badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną.

Jak wyjaśnia MZ, laboratorium COVID jest obowiązane przekazywać próbki badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do weryfikacji, w tym weryfikacji wstępnej, na zasadach określonych w projekcie rozporządzenia. Weryfikacja będzie prowadzona nieodpłatnie przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH).

"W przypadku nieuzyskania pozytywnej weryfikacji, laboratorium COVID wprowadza działania korygujące i naprawcze oraz informuje o nich NIZP-PZH. Jeżeli w wyniku wprowadzonych działań korygujących i naprawczych laboratorium COVID nie uzyska pozytywnej weryfikacji zostaje z urzędu wykreślone z wykazu laboratoriów COVID i może uzyskać ponowny wpis do tego wykazu nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia wykreślenia, pod warunkiem uzyskania pozytywnej weryfikacji wstępnej - czytamy w uzasadnieniu.

„Projekt rozporządzenia z uwagi na jego szczególny charakter i konieczność pilnego wejścia w życie nie został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych. Został natomiast zamieszczony w ramach konsultacji roboczych, na okres 2 dni, na stronie internetowej Ministra Zdrowia” - wyjaśnia MZ.

Źródło: RCL

Beata Pieniążek-Osińska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz