Podwyżki dla lekarzy rezydentów - jest projekt rozporządzenia

01 Czerwca 2020, 14:27 Lekarze

Do konsultacji trafił w poniedziałek projekt rozporządzenia MZ, który przewiduje wzrost od 1 lipca wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów. Kogo obejmie projekt i o ile więcej zarobią lekarze rezydenci?

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

Jak wyjaśnia MZ, konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z realizacji przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Zgodnie z nią, w 2020 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje wynosi 5164 zł (jest to iloczyn współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,05) oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 2019, ogłoszonego przez Prezesa GUS, która wynosi 4918,17 zł).

Wynagrodzenia rezydentów kształtowane są w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od dziedziny medycyny.

"Na dzień 1 lipca 2020 r. do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z ustawą kwalifikują się trzy grupy lekarzy:

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych,

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny nie zaliczanej do dziedzin priorytetowych,

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – których wynagrodzenia zasadnicze określone w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1737) są niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, zatem zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 lit d ww. ustawy muszą oni otrzymać podwyżkę stanowiącą co najmniej 20 proc. różnicy między ustalonym najniższym wynagrodzeniem zasadniczym, a ich wynagrodzeniem zasadniczym obowiązującym na dzień 1 lipca 2020 r." - wylicza MZ.

Zmiany w dziedzinach priorytetowych

Dodatkowo, dotychczas obowiązujące rozporządzenie ws. wynagrodzenia lekarzy rezydentów przewidywało wyższe wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 4.875 zł, należne przez pierwsze dwa lata odbywania specjalizacji dla rezydentów priorytetowych dziedzin medycyny, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w tym trybie w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. W tej grupie, do podwyżki kwalifikuje się około 80 rezydentów, zatem ich wynagrodzenia również zostaną zwiększone w projektowanej regulacji.

Z uwagi na zmiany na liście priorytetowych dziedzin medycyny zakłada się, że lekarze, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji w dziedzinie ortodoncji, która traci status dziedziny priorytetowej, zachowają prawo do wynagrodzenia ustalonego w wysokości przewidzianej dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

Jednocześnie na liście priorytetowych dziedzin medycyny pojawiają się trzy nowe specjalizacje: chirurgia dziecięca, choroby zakaźne oraz medycyna paliatywna. Wszyscy lekarze odbywający specjalizację w tych trzech dziedzinach medycyny zostaną objęci wynagrodzeniem właściwym dla dziedzin priorytetowych począwszy od 1 lipca 2020 r.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz