Zmiany w regulaminie organizacyjnym MZ

04 Czerwca 2020, 13:26 Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo zdrowia zmienia zarządzenie ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia. Co zmieniono?

Chodzi o zarządzenie z 4 czerwca br. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Jak wskazano, w załączniku do zarządzenia MZ z 6 lutego 2019 r. ws. ustalenia regulaminu organizacyjnego resortu wprowadzono m.in. nowe brzmienie art. określającego zadania departamentu systemu zdrowia.

W myśl nowego zarządzenia:

 „§ 30. Do podstawowych zadań Departamentu Systemu Zdrowia należy:

1) realizacja zadań Ministra w zakresie nadzoru merytorycznego nad Narodowym Funduszem Zdrowia, wynikającego z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem zadań, o których mowa w § 24 pkt 21, w szczególności:

a) badanie decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i stwierdzanie ich nieważności w przypadku, gdy naruszają one prawo, prowadzą do niewłaściwego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub prowadzą do niezrównoważenia przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) badanie decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz uchwał rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) prowadzenie rejestrów uchwał Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, rad oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, podlegających badaniu przez Ministra; 

2) analizowanie i opiniowanie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia w sytuacjach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz analizowanie innych informacji dotyczących gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) udział w sporządzaniu corocznych prognoz przychodów i kosztów Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zmian;

5) opiniowanie łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia i rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia;

6) prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków świadczeniodawców odnoszących się do działalności Narodowego Funduszu Zdrowia wpływających do Ministra, w tym ich przyjmowanie i prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie na nie odpowiedzi;

7) współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw polityki społecznej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

8) prowadzenie spraw związanych z interpretacją i stosowaniem unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczania społecznego, w zakresie zdrowotnych świadczeń rzeczowych oraz przepisów dyrektywy nr 2011/24/UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej;

9) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów i porozumień międzynarodowych;

10) wykonywanie zadań związanych z planowaniem i rozliczaniem dotacji z budżetu, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

11) współpraca z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych i Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie spraw dotyczących dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych;

12) realizacja zadania polegającego na koordynacji systemu Internal Market Information (IMI) w zakresie należącym do właściwości Ministra, w zakresie właściwości merytorycznej departamentu;

13) opracowywanie rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w szczególności zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych w tym medycznych laboratoriów diagnostycznych;

14) prowadzenie spraw związanych z wymaganiami, dla pomieszczeń i urządzeń podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

15) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w szczególności spraw związanych z rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz systemem resortowych kodów identyfikacyjnych dla tych podmiotów i szczegółowymi zasadami ich nadawania;

16) prowadzenie spraw związanych z uzdrowiskami i lecznictwem uzdrowiskowym;

17) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych;

18) prowadzenie we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia spraw związanych z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych oraz Międzynarodową Klasyfikacją Procedur Medycznych;

19) koordynowanie i realizowanie zadań dotyczących e-zdrowia, z uwzględnieniem dokumentów i działań planowanych i podejmowanych na poziomie krajowym i europejskim;

20) inicjowanie i prowadzenie prac legislacyjnych dotyczących e-zdrowia we współpracy z komórkami organizacyjnymi;

21) realizowanie zadań związanych z regulacjami odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, w tym dotyczącymi jej prowadzenia i udostępniania;

22) pełnienie funkcji beneficjenta projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych;

23) współpraca z Departamentem Oceny Inwestycji w zakresie programowania i koordynowania wykorzystania środków Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych w zakresie e-zdrowia, w tym proponowanie obszarów wsparcia oraz udział w pracach komitetu odpowiedzialnego za koordynację wykorzystania tych środków w sektorze ochrony zdrowia;

24) monitorowanie i gromadzenie informacji dotyczących krajowych i zagranicznych źródeł finansowania projektów z zakresu e-zdrowia;

25) monitorowanie i gromadzenie informacji dotyczących planowanych i realizowanych projektów z zakresu e-zdrowia, w szczególności przez jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra;

26) pełnienie funkcji właściciela biznesowego projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych oraz projektu Krajowy Punkt Kontaktowy ds. e-Zdrowia, a także współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pełnienia przez nie funkcji właściciela biznesowego dla pozostałych projektów dotyczących e-zdrowia;

27) obsługa oraz sporządzanie dokumentów i analiz na potrzeby prac Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

28) prowadzenie postępowań w zw. z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560, z 2019 r. poz. 2020 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875);

29) prowadzenie spraw związanych z nadzorem merytorycznym nad realizacją zadań: a) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, c) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.”.

Ponadto dodano ustęp: "W strukturze organizacyjnej Departamentu funkcjonuje Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich do zadań którego należy:

1) przedstawianie Ministrowi propozycji wyboru placówek terenowych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2016 r. poz. 2047), zwanych dalej „placówkami terenowymi”;

2) uzgadnianie z placówkami terenowymi warunków zbierania danych do krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich i przygotowywanie projektów umów w tym zakresie;

3) opracowywanie dla placówek terenowych instrukcji dotyczących zbierania danych o wypadkach konsumenckich;

4) tworzenie centralnej bazy danych o wypadkach konsumenckich, analizowanie ich okoliczności i uwarunkowań związanych z cechami produktów i zachowaniami konsumenckimi.”;

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz