Centrum e-Zdrowia zastąpi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

05 Czerwca 2020, 9:53 ezdrowie informatyzacja komputer

Centrum e-Zdrowia zastąpi od 1 lipca br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia - przewiduje zarządzenie Ministra Zdrowia.

Chodzi o zarządzenie z 4 czerwca br. w sprawie Centrum e-Zdrowia.

Jak czytamy w zarządzeniu, "Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, działającemu na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2010 r.  (...), nadaje się nazwę Centrum e-Zdrowia".

Centrum nadano statut stanowiący załącznik do zarządzenia, a szczegółowy zakres zadań i tryb pracy określa regulamin organizacyjny - także załącznik do zarządzenia.

Jednocześnie MZ wskazało, że do końca tego roku można posługiwać się nazwą Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. "Ilekroć w przepisach lub umowach albo innych dokumentach, w tym pełnomocnictwach i porozumieniach, mowa jest o Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rozumie się przez to Centrum e-Zdrowia" - czytamy w zarządzeniu.

Jakie zadania realizuje Centrum?

1. Realizacja zadań w zakresie rozwoju e-zdrowia w szczególności:

a) budowa, wdrażanie, rozwój i utrzymanie systemów teleinformatycznych i udostępnianie e-usług dla pacjentów, osób wykonujących zawód medyczny, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych interesariuszy systemu zdrowia w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących w systemie zdrowia,

b) monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich komplementarności i interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi Centrum, w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa,

c) współpraca i wymiana informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych rozwiązań z zakresu eusług publicznych z innymi podmiotami publicznymi,

d) opracowywanie analiz, raportów opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia,

e) proponowanie celów i priorytetów rozwoju e-zdrowia w Polsce i inicjowanie działań ukierunkowanych na ich realizację,

f) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności Centrum,

g) pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub techniczno-organizacyjną obsługę systemów teleinformatycznych w zakresie określonym w aktach prawnych,

h) realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci elektronicznej,

i) prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów teleinformatycznych w systemie zdrowia,

j) pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

2. Realizacja zadań, z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach, w tym prowadzenie badań statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej;

Nowa nazwa, nowy dyrektor

Warto przypomnieć, że na początku maja br. po tym jak dotychczasowy dyrektor CSIOZ  Bartłomiej Wnuk zrezygnował z pełnionej funkcji, jego obowiązki powierzono Agnieszce Kister - dotychczas szefowej Departamentu e-Zdrowia w resorcie zdrowia.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz