Konkurs na dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ

12 Czerwca 2020, 10:24 NFZ

Jeszcze do poniedziałku 15 czerwca br. kandydaci na stanowisko dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na Mazowszu mogą zgłaszać swoje oferty w konkursie.

Konkurs został ogłoszony przez Prezesa NFZ pod koniec maja. Obecnie pełniącym obowiązki dyrektora mazowieckiego oddziału jest zastępca Dyrektora ds. Medycznych Michał Dzięgielewski, po tym jak w listopadzie ub. roku ówczesny dyrektor oddziału Filip Nowak został wiceprezesem w Centrali NFZ.

Kandydaci na dyrektora mazowieckiego oddziału muszą m.in. mięć wyższe wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, a także powinni legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym na stanowisku kierowniczym 3 lata – preferowane w sektorze ochrony zdrowia.

Dodatkowym atutem będą studia podyplomowe w zakresie zarządzania, zdrowia publicznego, ubezpieczeń zdrowotnych

Dyrektor Oddziału nie może być jednocześnie:  Prezesem Funduszu albo jego zastępcą;  głównym księgowym Funduszu;  pracownikiem centrali Funduszu;  świadczeniodawcą;  właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;  posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami, właścicielem, pracownikiem aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielem lub pracownikiem świadczeniodawcy, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobą współpracującą z tymi podmiotami;  posłem, posłem do Parlamentu Europejskiego albo senatorem; członkiem Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Zakres zadań to m.in. efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;  przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów, przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny; sporządzanie planu zakupu świadczeń; sporządzanie projektu planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; 5) realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu; sporządzanie sprawozdania z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok;  sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu; przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; dokonywanie wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, w tym w imieniu danego ministra; zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji, oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych i programów pilotażowych, wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach ubezpieczenia zdrowotnego; 

Dokumenty kandydaci mogą składać bezpośrednio w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia albo przesyłać - w związku z niedawną zmianą siedziby Centrali Funduszu  - do 12 czerwca 2020 r. na poprzedni adres Centrali, ul. Grójecka 186, lub do 15 czerwca 2020 r. - na adres nowej siedziby Centrali - przy ul. Rakowieckiej 26/30. Termin składania dokumentów upływa 15 czerwca 2020 r.

Po formalnej i merytorycznej weryfikacji dokumentów, odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, w trakcie których sprawdzona zostanie wiedzy kandydatów z zakresu spraw należących do właściwości Funduszu oraz kompetencje kierownicze. Komisja może też zdecydować o zweryfikowaniu wiedzy kandydatów w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte), a rozmowa odbędzie się wówczas z 4 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz