Obsługa Importu Docelowego leków on-line? - jest projekt ustawy

15 Czerwca 2020, 11:10 prawo przepisy

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu pojawił się w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Chodzi m.in. o zmiany w aplikacji Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego, ale też stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego w formie elektronicznej.

W opisie projektu w wykazie prac legislacyjnych wskazano, że projekt "ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego działania tego systemu (w tym związanego z kształceniem kadr medycznych), w tym skuteczną walkę z COVID-19".

Jak wyjaśnia MZ, projektowana ustawa pociągnie również za sobą konieczność zmiany systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia (w tym Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego, zwanego dalej „SMK”, oraz Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia. MZ uzasadnia, że w SMK jest "niezbędne pilne dokonanie znaczącej przebudowy aplikacji za pomocą, której lekarze wnioskują o przystąpienie do na przykład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego".

System Obsługi Importu Docelowego

Ponadto projektowane zmiany zakładają stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego umożliwiającego składanie zapotrzebowań, wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, rozpatrywanie zapotrzebowań oraz wniosków, ich realizację  oraz komunikację z ministrem zdrowia w tym zakresie, w formie elektronicznej.

Jak podkreśla MZ, wszystkie zaproponowane zmiany mają "niezbędny charakter i wymagają pilnego wejścia w życie" z uwagi na konieczność wprowadzenia rozwiązań niezbędnych do kształcenia kadr medycznych (np.: e-learning) oraz postępów w informatyzacji systemu ochrony zdrowia, które też przyczynią się do walki z COVID-19, a także ułatwią w przyszłości skuteczne funkcjonowanie zasobów w systemie ochrony zdrowia.

 

Pomoc dla likwidowanego Instytutu w Sosnowcu

Projektowana ustawa ma również na celu umożliwienie przekazania przez ministra zdrowia środków finansowych Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w Likwidacji, który w obecnej sytuacji epidemiologicznej ma problem ze zbyciem majątku - zbycie sprzętu Instytutu może nastąpić praktycznie wyłącznie na rzecz podmiotów leczniczych, a te obecnie są zaangażowane w działania związane z walką z COVID-19 i jednoczesne zapewnienie udzielania innych świadczeń w najlepszym możliwym stopniu. Przekazanie środków ma umożliwić spłatę zobowiązań Instytutu (w tym m.in. wobec osób fizycznych), co przyczyni się do ograniczenia poziomu zobowiązań Instytutu oraz pozwoli na jak najefektywniejsze przeprowadzenie procesu likwidacji.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz