#ZdrowyWybór, czyli pytamy kandydatów na prezydenta RP o ochronę zdrowia

26 Czerwca 2020, 8:18

Mimo, że Polacy wskazują zdrowie jako jedną z najważniejszych wartości, dotychczas w kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta RP, kwestie ochrony zdrowia nie pojawiały się zbyt często. Podobnie było podczas ostatniej debaty prezydenckiej w TVP. Skierowaliśmy więc do sztabów wyborczych głównych kandydatów pytania o kluczowe obszary w systemie, aby poznać ich pomysły na "zdrowie" Polaków. Zapytaliśmy o obecny model finansowania ochrony zdrowia, dodatkowe ubezpieczenia, dostęp do leczenia, wysokość nakładów na zdrowie, model sieci szpitali czy system refundacji leków oraz jakie mają pomysły na ewentualną zmianę. Zapytaliśmy także, czy zdrowie ma być ważną dziedziną dla Prezydenta Polski. 

Codziennie zamieszczamy opinie kolejnych Kandydatów na Prezydenta RP. Bez redakcyjnego komentarza. Opublikowaliśmy już odpowiedzi Szymona Hołowni, Rafała Trzaskowskiego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Roberta Biedronia oraz Krzysztofa Bosaka.

 

Dzisiaj odpowiada Andrzej Duda, którego sztab, w miejsce odpowiedzi na konkretne pytania, podsumował inicjatywy zdrowotne Prezydenta RP w mijającej kadencji.

#ZdrowyWybór

W swojej dotychczasowej aktywności Prezydent Andrzej Duda poświęcał wiele uwagi kwestiom ochrony zdrowia, co wynika nie tylko z przekonania o wadze tej problematyki, ale i z szacunku dla osób działających w służbie zdrowia. Jednym z priorytetów Pana Prezydenta jest zaangażowanie w proces wyrównywania i poprawy dostępu Polaków do świadczeń zdrowotnych, w myśl zasady, iż sfera ta nie powinna w pełni podlegać regułom wolnego rynku. Dla Prezydenta ochrona zdrowia jest wyznacznikiem nowoczesnego państwa, zorientowanego na potrzeby swoich obywateli.

Prezydent Rzeczypospolitej zgłaszał inicjatywy ustawodawcze w obszarze zdrowia, które zakończyły się ponadpartyjnym i wyjątkowo zgodnym przyjęciem ustaw:

 • z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium, której celem jest zmniejszenie liczby zachorowań, a w dalszej kolejności – zmniejszenie liczby zgonów Polaków z powodu czerniaka złośliwego skóry; ustawa realizuje zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Komisji Europejskiej, które jednoznacznie wskazują, że korzystanie z solarium przyczynia się do powstawania nowotworów skóry, w tym do najcięższej postaci – czerniaka. Warto zwrócić uwagę, że ustawa ta została przywołana w „Raporcie na temat nowotworów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO” za rok 2020 jako przykład skutecznej strategii z zakresu zdrowia publicznego na poziomie państwowym w pierwotnej prewencji nowotworów,
 • z dnia 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, dzięki której w Polsce po raz pierwszy opracowano tzw. polski „Cancer Plan”, czyli dokument strategiczny programujący działania na rzecz zapobiegania i zwalczania nowotworów; podjęcie prac nad strategią onkologiczną nastąpiło z osobistej inicjatywy Prezydenta, a Narodowa Strategia Onkologiczna została ostatecznie przyjęta przez Radę Ministrów w lutym 2020 roku. Jednym z założeniem ww. strategii jest wprowadzenie do szkół przedmiotu „Lekcje o Zdrowiu”. Warto dodać, że strategia ta uzyskała bardzo pozytywne rzecenzje z dwóch zagranicznych ośrodków: MD Anderson Cancer Center w Houston (USA) oraz z Francuskiego Instytutu Raka (INCa), a to właśnie Francja jest powszechnie uważana w Europie za kraj z najlepszym „Cancer planem”,

23 czerwca 2020 r., zgodnie z zapowiedzią z marca br., Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Funduszu Medycznym. Fundusz Medyczny to 4 mld złotych rocznie (w 2020 roku 2 mld) przeznaczone na ochronę zdrowia Polaków.

Ze środków Funduszu Medycznego będą finansowane:

a)     świadczenia opieki zdrowotnej udzielane dzieciom do ukończenia 18 roku życia (realizowane ponad obecny limit),

b)     świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom poza granicami kraju,

c)     zakup nowoczesnych leków i technologii lekowych, w szczególności dla pacjentów chorujących na nowotwory i choroby rzadkie, dla których w zakresie leków o wysokiej wartości klinicznej i wysokim poziomie innowacyjności wprowadza się odrębne rozwiązania refundacyjne,

d)     programy zdrowotne oraz programy profilaktyki zdrowotnej,

e)     budowa oraz modernizacja infrastruktury strategicznych podmiotów ochrony zdrowia (m.in. szpitali onkologicznych, pediatrycznych czy pulmonologicznych) oraz uczelni medycznych,

f)      modernizacja szpitali,

g)     zakup nowoczesnego sprzętu medycznego.

Wybór projektów finansowanych ze środków Funduszu Medycznego będzie się odbywał w ramach przejrzystych, rzetelnych i bezstronnych konkursów.

Środki z Funduszu Medycznego przyczynią się do poprawy zdrowia i jakości życia Polaków poprzez:

a)     poprawę profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów i chorób rzadkich;

b)     zwiększenie dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej;

c)     poprawę stanu infrastruktury ochrony zdrowia, wpływającej na jakość, dostępność i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy podkreślić, że część środków Funduszu zostanie przeznaczona na wprowadzenie bezlimitowych świadczeń szpitalnych i specjalistycznych dla dzieci. W porównaniu z dotychczas funkcjonującymi rozwiązaniami ustawa umożliwi uproszczony i szybszy ratunkowy dostęp do technologii lekowych oraz wprowadzi nowy mechanizm ich finansowania. Zupełną nowością będzie wprowadzenie mechanizmu identyfikowania niezaspokojonych potrzeb medycznych w oparciu o okresowy przegląd zarejestrowanych w Europie terapii (tzw. skanowanie horyzontu). Ustawa wprowadzi też, zupełnie nowy w Polsce, szybki mechanizm dostępu do terapii o wysokim poziomie innowacyjności oraz wysokiej wartości klinicznej (Warunkowy i Wczesny Dostęp do Technologii Lekowych – WDTL), jeszcze przed objęciem ich standardowym procesem refundacji. 

Filar inwestycyjny Funduszu będzie dedykowany rozbudowie nowoczesnej infrastruktury w polskich szpitalach, a środki z filaru profilaktyki zasilą między innymi budżety jednostek samorządu terytorialnego, które mają opracowany wieloletni plan profilaktyki zdrowotnej i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych na swoim terenie.

Powyższe inicjatywy obrazują aktywną działalność Prezydenta Andrzeja Dudy w sferze regulacyjnej dotyczącej systemu ochrony zdrowia, która będzie kontynuowana w trakcie drugiej kadencji. W tym kontekście można wspomnieć o zainicjowaniu przez Prezydenta RP prac nad utworzeniem sieci wsparcia zdrowotnego dla najstarszych Polaków. Efektem tego jest zaprezentowana we wrześniu ubiegłego roku na forum publicznym koncepcja Centrum Zdrowia 75+, która ma zostać skonkretyzowana w projekcie ustawy o szczególnych formach opieki geriatrycznej. Poza generalnymi motywami opracowania takiej regulacji, wynikającymi nieuchronnych trendów demograficznych, także pandemia koronawirusa uwidoczniła potrzebę wypracowania nowych rozwiązań w tym zakresie.

Efektem prac prowadzonych pod auspicjami Prezydenta RP, w tym przez Narodową Radę Rozwoju było także przygotowanie – we współpracy z licznymi ekspertami - rekomendacji dla resortu zdrowia oraz innych resortów mających wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej państwa w nastepujacych obszarach:

 • zdrowia psychicznego;
 • podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • działań proinnowacyjnych w medycynie;
 • sytuacji w szpitalnictwie;
 • roli samorządu w ochronie zdrowia;
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS);
 • systemu opieki zdrowotnej dedykowanego dzieciom;
 • geriatrii;
 • bezpieczeństwa medycznego państwa i medycyny ratunkowej.

W Pałacu Prezydenckim zainicjowano i zorganizowano ogólnopolskie debaty, których przedmiotem były istotne tematy w obszarze ochrony zdrowia, szczególnie zaś: w onkologii, w zakresie upodmiotowienia pacjentów oraz polityki zdrowotnej dedykowanej osobom najstarszym. Organizowano również spotkania i dyskusje środowiskowe między innymi lekarzy rezydentów, specjalistów z zakresu onkologii, przedstawicieli organizacji pacjentów.

Wskazane powyżej aktywności Prezydenta Andrzeja Dudy stanowią przykład zaangażowania i dbałości nakierowanej na potrzeby społeczeństwa, w szczególności zaś obywateli znajdujących się w najmniej uprzywilejowanej sytuacji.

Od 2015 roku ma miejsce najbardziej dynamiczny w historii III RP wzrost nakładów na służbę zdrowia. Od ok. 80 mld złotych rocznie w 2015 roku doszliśmy do ok. 110 mld w roku bieżącym. Planuje się, że w roku 2024 nakłady te osiągną postulowany poziomy 6% PKB. Zdając sobie sprawę z ogromu potrzeb finansowych, jakie generuje sprawny i nowoczesny system opieki zdrowotnej, Prezydent Andrzej Duda wspierał i będzie nadal wspierał rozwiązania udoskonalające jego funkcjonowanie. Za takie - w jego ocenie - uznać należy wspomniany już Fundusz Medyczny, czy np. wdrożony w 2016 roku program „Leki 75+”, umożliwiający uzyskiwanie darmowych leków przez osoby starsze.

Pytania zadane Kandydatom na Prezydenta RP

1. Czy obecny model systemu finansowania ochrony zdrowia powinien pozostać, tzn. składa zdrowotna od pracowników i jeden publiczny płatnik? Czy należy zlikwidować NFZ i wprowadzić finansowanie budżetowe?

2. Jak oceniają Państwo obecny dostęp do opieki zdrowotnej w ramach NFZ?

3. Ile powinny wynosić nakłady na ochronę zdrowia w proc. PKB? Czy obecny poziom finansowania jest wystarczający? Jeśli powinny być zwiększone – skąd powinny pochodzić środki budżetowe?

4. Czy składka zdrowotna powinna pozostać na obecnym poziomie czy wzrosnąć, a może powinna zostać uzupełniona o wprowadzenie system ubezpieczeń dodatkowych lub współpłacenia? Na jakich zasadach?

5. Czy sieć szpitali to dobre rozwiązanie? Czy liczba szpitali jest optymalna? Czy należałoby część połączyć lub zlikwidować?

6. Czy Polska powinna wprowadzić jakąkolwiek formułę wsparcia i promocji dla producentów leków, którzy wytwarzają je na terenie Polski?

7. Czy potrzebne są zmiany w systemie refundacji leków, np. odrębne zasady refundacji dla terapii na choroby rzadkie?

8. Czy w szkołach powinien być wprowadzony przedmiot o Zdrowiu?

9. Czy powinien być określony czas oczekiwania na świadczenie w ramach NFZ, a po jego przekroczeniu, Funduszu płaciłby za wizytę prywatną pacjenta?

10. Czy jako prezydent będzie Pan proponował zdrowotne inicjatywy ustawodawcze, czy jednak zdrowie powinno być poza obszarem proaktywności Prezydenta RP?

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz