Ustawa o medycynie laboratoryjnej w wykazie prac Rady Ministrów. Jakie zmiany dla diagnostów?

30 Czerwca 2020, 11:36 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Wprowadzenie obowiązku doskonalenia zawodowego i sześciodniowy płatny urlop szkoleniowy, wprowadzenie minimalnych norm zatrudnienia w laboratorium, możliwość wykonywania zawodu w formie praktyk oraz stworzenie rejestru podmiotów laboratoryjnych - m.in. te rozwiązania reguluje projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, który trafił do wykazu prac Rady Ministrów. 

Ustawa regulująca kwestie diagnostyki laboratoryjnej to jeden z najbardziej oczekiwanych przez tę grupę zawodową aktów. Ustawa dotycząca diagnostów nie była nowelizowana od 2001 r.

Diagności od tego czasu wyczekują zmian w priorytetowych dla nich kwestiach. Chodzi m.in. o kształcenie specjalizacyjne na zasadach refundacji przez Ministerstwo Zdrowia, dziesięciodniowy, płatny urlop szkoleniowy w celu realizacji obowiązku szkolenia ciągłego, zapobieganie deregulacji zawodu diagnosty laboratoryjnego, uporządkowanie przepisów prawa dotyczących pełnienia funkcji kierownika w medycznym laboratorium diagnostycznym, stworzenie systemu licencjonowania medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Jeszcze w grudniu, wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko zapewniała, że ustawa może liczyć na szybką ścieżkę legislacyjną. Jak czytamy w wykazie prac Rady Ministrów - planowany termin przyjęcia ustawy przypada na IV kwartał 2020 r.

Kształcenie diagnostów

Aktualnie procedowana ustawa dookreśla "na takich samych zasadach jak obecnie, kształcenie przeddyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Natomiast kształcenie podyplomowe zostało uaktualnione i doprecyzowane."

W projekcie ustawy przyjęto zasadę, że diagnosta laboratoryjny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez doskonalenie zawodowe lub szkolenie specjalizacyjne. Zaproponowane w projekcie rozwiązania dot. szkolenia specjalizacyjnego i uzyskiwania tytułu specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej, są oparte na dotychczasowym systemie szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie projektem ustawy formami doskonalenia zawodowego diagnosty laboratoryjnego są:

1) kursy doskonalące;
2) kursy kwalifikacyjne
3) kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem;
4) posiedzenia naukowo - szkoleniowe;
5) kongresy, zjazdy, konferencje lub sympozja naukowe;
6) studia podyplomowe;
7)samokształcenie.


Nowym rozwiązaniem jest uznanie tego dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia. Minister Zdrowia na podstawie opinii ekspertów, będzie mógł uznać dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku, osoby zainteresowane składać będą do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), które sprawdzi pod względem formalnym wniosek i przekaże do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów.

W skład Zespołu będą wchodzić 4 osoby, w tym konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej przedstawiciel CMKP. Diagności laboratoryjni, którym Minister Zdrowia uzna dorobek, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku, będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Płatny urlop na kształcenie

Jednym z oczekiwanych rozwiązań przed środowisko diagnostów, które znajdzie się w procedowanej ustawie jest wprowadzenie do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny może wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

-Przepisy ustawy nakładają na diagnostów laboratoryjnych prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, w związku z powyższym, bardzo ważne jest zapewnienie osobom, które zamierzają wziąć udział w określonych ustawowo formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, urlopu szkoleniowego, aby nie musiały wykorzystywać własnego urlopu wypoczynkowego w powyższym celu - zauważa Ministerstwo Zdrowia.

Diagnoście laboratoryjnemu realizującemu obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie, płatny według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Urlop ten będzie udzielany na określone szkolenie, w ramach doskonalenia zawodowego lub szkolenia specjalizacyjnego. 

Urlop ten będzie także przysługiwał "innym osobom uprawnionym do wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratorium", na które również został nałożony obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie  oraz udział w kursach doskonalących. 

Kto może zostać diagnostą laboratoryjnym?

Tytuł diagnosty laboratoryjnego, podobnie jak obecnie, będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, osoby które uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej, a także osoby, które ukończyły studia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub ukończyły studia w zakresie biotechnologii, biotechnologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera oraz uzyskały tytułu specjalisty w dziedzinie, genetyki klinicznej, mikrobiologii, toksykologii.

Do wykonywania określonych czynności medycyny laboratoryjnej, pod nadzorem diagnosty laboratoryjnego, będą uprawnione również osoby, które ukończyły studia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub ukończyły studia w zakresie biotechnologii, biotechnologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

Ponadto podobnie, jak to jest obecnie, osobą uprawnioną do wykonywania samodzielnie określonych czynności medycyny laboratoryjnej jest również osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy technika analityki medycznej;
2) rozpoczęła przed dniem 31 grudnia 2009 r. studia na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy licencjata.

Praktyka zawodowa, nadzór nad laboratoriami i nowe normy zatrudnienia

Procedowane przepisy uwzględniają również wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych - diagności laboratoryjni wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. 

Przepisy przewidują także uznanie czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej, które nie są świadczeniami zdrowotnymi (działalność laboratoryjna) za działalność gospodarczą regulowaną. Podmioty laboratoryjne podlegać będą obowiązkowi wpisu Rejestru Podmiotów Laboratoryjnych. Organami prowadzącymi ten rejestr będą wojewodowie. 

W laboratoriach wprowadzone zostaną także minimalne normy zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. W medycznym laboratorium diagnostycznym w pełnym wymiarze czasu pracy będzie musiał być zatrudniony kierownik oraz co najmniej dwóch diagnostów laboratoryjnych, co "gwarantuje bezpieczne i kompleksowe świadczenie czynności medycyny laboratoryjnej".

Wprowadzono także zmiany w zakresie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika laboratorium. Kierownikiem będzie mogła być osoba posiadającą tytuł specjalisty w jednej z dziedzin medycyny mających zastosowanie w medycynie laboratoryjnej, odpowiedzialną za organizacje i funkcjonowanie laboratorium w tym, za spełnianie wymogów określonych w przepisach prawa. Funkcję kierownika laboratorium można będzie pełnić w pełnym wymiarze godzin pracy w jednym laboratorium.

Ponadto Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych będzie zobligowana do powiadomienia organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą celem wykreślenia laboratorium z rejestru w przypadku "jeżeli diagnosta laboratoryjny rażąco naruszyłby warunki wykonywania działalności leczniczej"

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz