NFZ: zmiana w zakresie udzielania onkologicznych świadczeń kompleksowych

03 Lipca 2020, 11:17 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka

Zarządzenie NFZ wprowadza zamiany w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych. 


1) zgodnie z raportem AOTMiT z 16 marca 2020 r, 
przedstawiającym wyniki analiz i projekty taryf dla wybranych świadczeń gwarantowanych, obejmujących kompleksową opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) realizowanych w ramach BCU, dokonano podziału dotychczasowych grup J01 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją oraz J04 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi, w zależności od zastosowanej podczas zabiegu metody – proteza/ekspander vs tkanka własna. W wyniku ww. zmian utworzono grupy:

  1. a)  J01G 5.51.01.0009052 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją zastosowaniem tkanki własnej *,

  2. b)  J01H 5.51.01.0009053 Radykalne odjęcie piersi z rekonstrukcją z zastosowaniem protezy/ ekspandera *,

  3. c)  J04G 5.51.01.0009054 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem tkanki własnej * ,oraz

  4. d)  J04H 5.51.01.0009055 Zabiegi rekonstrukcyjne piersi z zastosowaniem protezy/ ekspandera *;

2) wprowadzono zmiany w charakterystykach grup J03E Duże zabiegi w obrębie piersi > 65 r.ż. oraz J06 Mała chirurgia piersi.
Przedmiotowy projekt zarządzenia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2020 r. poz. 320.) był przedmiotem konsultacji zewnętrznych przez okres 7 dni.

Uwagi zgłosiły 3 podmioty. W ich wyniku:

1

a) dopuszczono sumowanie świadczeń z katalogu 1 c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne dla następujących produktów z katalogu 1on:


- 5.60.01.0000001- Materiał onkologiczny duży

- 5.60.01.0000002 - Materiał śródoperacyjny

- 5.60.01.0000003 - Konsylium lekarskie;

b) dopuszczono możliwość rozliczenia procedury 92.413 Brachyterapia śródtkankowa – planowanie 3D w ramach procedury 5.07.01.0000042 Brachyterapia z planowaniem 3D

Na podstawie zgody na skrócenie terminu wejścia w życie, wydanej przez Ministra Zdrowia w trybie art. 146 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r.

 

Źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz