Parlament Europejski: zadania nowej komisji ds. walki z rakiem

06 Lipca 2020, 10:05 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

18 czerwca br. Parlament Europejski (PE) zatwierdził powstanie trzech nowych komisji specjalnych, w tym Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem. Czym dokładnie zajmie się nowopowstałe ciało? 

Uzasadnienie Parlamentu Europejskiego

W uzasadnieniu powołania nowej komisji czytamy, że jej stworzenie było podyktowane wieloma czynnikami, m.in. związanymi z rosnącą zachorowalnością i wysoką umieralnością na nowotwory w krajach Unii Europejskiej (UE). Ponadto PE wskazuje na szerokie spektrum oddziaływania chorób nowotworowych w wymiarze zdrowotnym, ale również społecznym. W dokumencie podkreślono m.in., że choroby nowotworowe pozostają jednym z głównych wyzwań, przed którymi staną Europejczycy w przyszłości. Zwrócono również uwagę na problem nierówności w dostępie do profilaktyki, leczenia oraz leków onkologicznych w krajach UE.

Zakres kompetencji nowej komisji

Komisja otrzymała szerokie kompetencje związane stricte z onkologią, ale także z obszarami naukowo-badawczymi oraz dotyczącymi prawodawstwa. W oficjalnej decyzji PE o powołaniu organu czytamy o 16 przyznanych kompetencjach, są to kolejno:

1. wskazanie działań, które wzmocnią profilaktykę, diagnostykę, poprawią leczenie, opiekę paliatywną oraz podniosą jakość życia osób, które wygrały walkę z rakiem, przy jednoczesnym zadbaniu o ścisły związek z misją badawczą w przyszłym programie „Horyzont Europa” poświęconą badaniom nad rakiem;

2. śledzenie aktualnych dowodów naukowych i danych oraz reagowanie poprzez wytyczanie strategii i priorytetów odpowiadających potrzebom pacjentów;

3. ocena, w jakich sytuacjach możliwe jest podjęcie przez UE, zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), konkretnych kroków w walce z rakiem, a kiedy możliwe jest jedynie przedstawienie zaleceń dla państw członkowskich i prowadzenie wymiany najlepszych praktyk, a także skoncentrowanie się na konkretnych działaniach;

4. ocena wiedzy naukowej w zakresie najlepszego możliwego zapobiegania nowotworom i określenie konkretnych działań, w tym ścisłego wdrożenia obowiązujących przepisów, a także wskazanie przyszłych środków w zakresie: 

 • ograniczania użycia tytoniu; 
 • zmniejszenia otyłości oraz poprawy wyborów żywieniowych; 
 • zmniejszenia spożycia alkoholu; 
 • zwiększenia liczby szczepień i leczenia zakażeń; 
 • zmniejszenia narażenia na działanie substancji chemicznych, a także zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza oraz narażenia na działanie czynników rakotwórczych w miejscu pracy;
 • ochrony przed promieniowaniem; 

oraz w miarę możliwości ocena wymiernych skutków takich środków.

5. analizowanie i ocena wczesnego wykrywania nowotworów za pośrednictwem badań przesiewowych, w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego wprowadzania zalecanych, przyszłych zmian;

6. ocena najlepszego możliwego sposobu wspierania badań w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki, leczenia i innowacji, zwłaszcza z myślą o pomyślnej realizacji nowej misji poświęconej badaniom nad rakiem w ramach programu „Horyzont Europa”; skupienie się na obszarach, w których państwa członkowskie nie są w stanie same osiągnąć wystarczającej skuteczności, na przykład w odniesieniu do nowotworów dziecięcych i nowotworów rzadkich;

7. analizowanie - w szczególności - sposobów wspierania niekomercyjnych badań klinicznych w celu poprawy leczenia w obszarach, w których przemysł farmaceutyczny nie prowadzi badań z uwagi na ich ograniczoną rentowność;

8. ocena obowiązujących ram prawodawstwa farmaceutycznego oraz oszacowanie potrzeby zmian, w celu zachęcenia do rzeczywistego wprowadzania innowacji i przełomowych terapii dla pacjentów. W szczególności dotyczy to oceny możliwości poprawy leczenia nowotworów u dzieci oraz zharmonizowania w UE naukowej oceny skuteczności, wartości dodanej oraz stosunku kosztów do korzyści każdego leku przeciwnowotworowego, w tym szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), jak również aplikacji w zakresie e-zdrowia;

9. ocena możliwości działań, w tym prawodawczych, w celu opracowania wspólnych norm zwiększających interoperacyjność systemów opieki zdrowotnej, w tym rejestrów chorób nowotworowych oraz niezbędnych struktur w zakresie e-zdrowia;

10. ocena wdrożenia dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej oraz w razie konieczności, przedstawienie propozycji ulepszeń, w celu umożliwienia pacjentom kontaktu ze specjalistami najlepiej przygotowanymi do ich leczenia, bez nakładania zbędnych obciążeń;

11. analizowanie i ocena funkcjonowania europejskich sieci referencyjnych, w tym ich roli w gromadzeniu wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie zapobiegania i kontroli rzadkich nowotworów;

12. ocena możliwości podejmowania przez UE działań służących: 

 • poprawie przejrzystości cen leczenia w celu zwiększenia przystępności cenowej i dostępności leków przeciwnowotworowych, 
 • zapobieganiu niedoborom leków oraz zmniejszeniu nierówności między państwami członkowskimi w tym obszarze;

13. ocena możliwości poprawy praw pacjentów, zgodnie z TFUE, w tym praw dotyczących: 

 • ich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
 • niedyskryminacji, w celu utrzymania zatrudnienia i możliwości powrotu do pracy, 
 • zachowania dostępu do leczenia niepłodności i leczenia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego,
 • nadzoru lekarskiego przez całe życie 
 • optymalnej opieki paliatywnej,
 • unikania wszelkiej dyskryminacji psychicznej lub finansowej wynikającej z genetycznej predyspozycji do zachorowań na nowotwory;

14. ocena możliwości poprawy jakości życia pacjentów i ich rodzin;

15. ocena możliwości wspierania badań w zakresie opieki paliatywnej oraz uruchomienia intensywniejszej wymiany najlepszych praktyk w hospicjach i ośrodkach opieki paliatywnej;

16. przedstawianie wszelkich zaleceń, które komisja uzna za konieczne w odniesieniu do unijnej polityki zwalczania nowotworów, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, w oparciu o podejście zorientowane na pacjenta.

 • Organizowanie w tym celu wizyt i wysłuchań z udziałem innych instytucji UE, odpowiednich agencji, a także instytucji międzynarodowych i krajowych, organizacji pozarządowych i branż przemysłowych, z uwzględnieniem perspektywy wielu zainteresowanych stron, w tym lekarzy, pacjentów i ich bliskich; 
 • Przedstawianie zaleceń dotyczących tego, w jaki sposób należy uruchomić konkretne fundusze unijne, aby osiągnąć wspomniane cele.

Skład i procedowanie

Komisja będzie liczyła 33 członków, a jej kadencja będzie trwała 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia tego czasu przez Parlament (przed upłynięciem pierwotnego terminu). Kadencja komisji rozpocznie się w dniu posiedzenia inauguracyjnego (data nie została podana jeszcze do publicznej wiadomości). 

Wszystkie zalecenia komisji specjalnej będą przedkładane właściwym komisjom stałym Parlamentu, które w razie potrzeby podejmą dalsze działania. 

Źródło: Parlament Europejski

dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz