Potrzebna gwarantowana ustawowo wysokość Funduszu Medycznego?

13 Lipca 2020, 14:40 leki

Zasadne wydaje się ustalenie nie tylko maksymalnej wysokości budżetu Funduszu Medycznego, ale także wysokości gwarantowanej - przekonuje koalicja Izb Handlowych i Gospodarczych i proponuje w tym celu podniesienie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia o kwotę odpowiadającą wydatkom Funduszu Medycznego, odpowiednio o: 0,09 proc. PKB w 2020 roku, 0,18 proc. PKB w 2021 roku i analogicznie w latach kolejnych. Ustalenie nie tylko maksymalnej, ale także gwarantowanej wysokości budżetu Funduszu postulują także Pracodawcy RP.

Koalicja pięciu izb handlowych i gospodarczych, reprezentująca przedsiębiorstwa prowadzące również działalność inwestycyjną oraz badawczo-rozwojową w Polsce, przedstawiła swoje stanowisko wobec projektu ustawy o Funduszu Medycznym.

W piśmie skierowanym do przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia Tomasza Latosa przedstawiciele: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Belgijskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Kanadyjskiej Izby Gospodarczej, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej zwrócili uwagę, że "inicjatywa leżąca u podstaw projektu jest bezsprzecznie potrzebna, jednak jej szczegółowe zapisy powinny być konsultowane ze stroną społeczną". >Koalicja przedstawiła także swoje postulaty do projektowanych zapisów o Funduszu Medycznym.

Przedstawiciele koalicji izb handlowych i gospodarczych w Polsce "z otwartością" przyjęli zwrócenie uwagi przez Prezydenta RP na konieczność zwiększenia nakładów na nowoczesne technologie lekowe.

- Wciąż wielu polskich pacjentów potrzebuje dostępu do zgodnych z aktualnymi rekomendacjami towarzystw naukowych skutecznych opcji terapeutycznych, które pozostają nierefundowane – podkreśla Jacek Graliński, przewodniczący Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Pomimo pozytywnej oceny idei, przedstawiciele pięciu izb handlowych i gospodarczych zwracają uwagę także na niepokojące zapisy w projekcie ustawy o Funduszu Medycznym. Wątpliwości koalicji izb budzi przede wszystkim sformułowanie świadczące o tym, że Fundusz Medyczny nie będzie stanowił dodatkowego źródła finansowania dla systemu ochrony zdrowia i jak wskazują - według zapisów zawartych w projekcie - kwota przekazana na Fundusz Medyczny pomniejszy dotację z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wzrost odsetka PKB na zdrowie

Według koalicji zasadne wydaje się ustalenie nie tylko maksymalnej wysokości budżetu Funduszu Medycznego, ale także wysokości gwarantowanej, w związku z czym przedsiębiorcy proponują nowelizację ustawy o świadczeniach medycznych finansowanych ze środków publicznych poprzez zwiększenie odsetka PKB przeznaczanego na ochronę zdrowia o kwotę odpowiadającą wydatkom Funduszu Medycznego, odpowiednio o: 0,09 proc. PKB w 2020 roku, 0,18 proc. PKB w 2021 roku i analogicznie w latach kolejnych.

Także Pracodawcy RP w stanowisku dot. projektu ustawy, które skierowali do T. Latosa, uznali za zasadne ustalenie nie tylko maksymalnej wysokości budżetu Funduszu, ale także gwarantowanej. Według nich, projekt nie wskazuje jasno źródeł finansowania dodatkowych świadczeń oraz zasad i warunków osiągania zaprojektowanych w nim celów, a źródło finansowania proponowanych zmian w zaproponowanym brzmieniu ustawy nie gwarantuje nowych środków, a "jedynie przesuwa je z innych wydatków Ministra Zdrowia, rodząc ryzyka dla kontynuacji zaplanowanych już działań, co w konsekwencji może spowodować pozbawienie polskich pacjentów aktualnie gwarantowanych świadczeń, w tym w szczególności tych objętych budżetem na refundację".

"Z uwagi na mnogość obszarów, jakie dofinansować mają środki zgromadzone w Funduszu Medycznym, wartym rozważenia wydaje nam się odgórne ich alokowania na konkretne obszary działalności systemu ochrony zdrowia. Przy tym należałoby precyzyjnie ustalić zakres potencjalnego wsparcia pochodzącego z Funduszu poprzez jasne zdefiniowanie wszystkich użytych w projekcie ustawy pojęć – w tym wsparcia w zakresie onkologii oraz chorób rzadkich" - wskazują Pracodawcy RP.

Zmiany w refundacji

Koalicja izb zwraca uwagę także na aspekt planów wprowadzenia zasadniczych zmian w ustawie refundacyjnej, które mogłyby doprowadzić do natychmiastowego pogorszenia dostępności pacjentów do nowych leków oraz do pogorszenia sytuacji przedsiębiorstw sektora farmaceutycznego inwestujących i prowadzących działalność w Polsce.

Zdaniem przedstawicieli izb proponowane zmiany nie znajdują podstaw w uzasadnieniu do projektu ustawy. Ponadto powinny być poddane konsultacjom społecznym, a proces legislacyjny dotyczący tej dziedziny powinien być przejrzysty i procedowany w odrębnym trybie.

– Warto, aby w obszarze szczególnie wrażliwych i istotnych zmian legislacyjnych, dotyczących życia i zdrowia obywateli Polski, możliwy był dialog z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Konsultacje społeczne znacząco zwiększają szanse na to, że projekt ustawy o Funduszu Medycznym będzie odpowiadał na rzeczywiste potrzeby polskich pacjentów, a przy tym będzie wspierać rozwój sektora farmaceutycznego - wskazuje J. Graliński i deklaruje gotowość przedstawicieli koalicji izb do współpracy. 

Także Pracodawcy RP zaznaczyli, że projekt o Funduszu Medycznym wymaga konsultacji społecznych i pełnej oceny skutków regulacji ponieważ wprowadza zmiany w zasadach finansowania świadczeń, w tym refundacji leków. "Warto ponownie zaznaczyć, iż zaproponowane rozwiązania prawne ingerują w przebieg już funkcjonujących rozwiązań systemowych, w tym między innymi zasad finansowania świadczeń i procedur refundacyjno-cenowych. Ta ingerencja może niestety bezpośrednio ograniczyć dostęp polskich pacjentów do już refundowanych terapii, a także nowych terapii. Zatem wprowadzane w tym zakresie zmiany, Pracodawcy RP oceniają nie tylko jako skrajnie niekorzystne z perspektywy wnioskodawców, ale w swojej istocie niestety jako antypacjenckie" - czytamy w stanowisku.

Jak podkreślają Pracodawcy RP, "ustawa refundacyjna nie jest doskonała i środowisko oczekuje na jej nowelizację zgodnie z najlepszą praktyką legislacyjną, z uwzględnieniem konsultacji ze wszystkimi środowiskami interesariuszy, a nie w trybie swego rodzaju „wrzutki” do innego projektu ustawy".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz