Druga fala koronawirusa na jesieni. Jak się przygotować?

13 Lipca 2020, 16:29 pismo dokument podpis

Realne jest zagrożenie, że na jesieni nastąpi kolejna fala zachorowań, stąd potrzeba wprowadzenia strategii przeciwepidemicznej dla ochrony zdrowia z różnymi możliwymi scenariuszami działania - uważa Rada Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, która  przygotowała rekomendacje w tym zakresie. 

Jak poinformował Rzecznik, w połowie czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta poświęcone ochronie zdrowia pacjentów w czasie epidemii COVID-19. 

Podczas spotkania dyskutowano o obecnej sytuacji dotyczącej koronawirusa oraz o zagrożeniach jakie mogą pojawić się podczas II fali epidemii. Na podstawie wniosków wypracowanych podczas obrad, Rada Ekspertów wydała kolejne rekomendacje pt. „Ochrona zdrowia w czasie epidemii”. Pierwsze rekomendacje w tym zakresie Rada wydała w maju br.  

Zdaniem Rady postęp w proponowanej terapii dla pacjentów z COVID-19 jest zauważalny, jednakże w dalszym ciągu nie wypracowano skutecznego narzędzia, poza dystansowaniem społecznym i środkami ochrony indywidualnej, które ograniczyłoby skalę zachorowań. Dlatego Rada uważa, że "realne pozostaje zagrożenie, że w okresie jesiennym nastąpi kolejna fala epidemii i należy wprowadzić strategię przeciwepidemiczną, określającą różne scenariusze działania".

Telemedycyna do poprawki

Jak podkreślają eksperci Rady, niewątpliwie należy utrzymać obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji rąk, a także wzmocnić rolę telemedycyny w systemie ochrony zdrowia poprzez dalsze popularyzowanie e-narzędzi wśród pacjentów oraz placówek medycznych.

"Obecne rozwiązania techniczne, wprowadzone w pośpiechu są niesatysfakcjonujące zarówno dla personelu medycznego jak i samych pacjentów. Należy zatem zastanowić się nad opracowaniem innych systemów, które umożliwią pacjentom konsultacje na odległość, a lekarzom uzupełnianie dokumentacji medycznej pacjenta z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych" - wskazują eksperci.

Osamotnieni pacjenci

Podczas spotkania Rada Ekspertów zwróciła także uwagę na sytuację poszczególnych grup pacjentów, którzy w czasie epidemii czują się osamotnieni oraz odizolowani od społeczeństwa i systemu opieki zdrowotnej. W szczególności omawiano sytuację osób starszych, pacjentów z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, pacjentów onkologicznych  oraz osób przebywających w domach pomocy społecznej. 

Członkowie Rady zwrócili także uwagę na utrudnia jakie spotykają pacjentów przewlekle chorych podczas kontynuacji terapii. Zaznaczają, że działalność podmiotów leczniczych, w wyższym niż dotychczas stopniu, powinna zostać uzależniona od indywidualnej oceny zagrożenia w konkretnym podmiocie leczniczym. Według ekspertów, pozwoli to na większą elastyczność odnośnie podejmowanych decyzji terapeutycznych wobec pacjentów. 

Jakie jeszcze rekomendacje?

Ponadto według ekspertów, jeżeli zostanie opracowana skuteczna szczepionka, należy zwracać uwagę na zjawisko ruchu przeciwników szczepień,a także rolę celebrytów, którzy swoimi opiniami niepopartymi wiedzą medyczną wpływają negatywnie na temat.

Konieczne jest także zintensyfikowanie działań prowadzących do ponownego uruchomienia właściwych zachowań społecznych na jesieni. "Nastąpiła zbyt duża liberalizacja w zakresie braku kontroli nad noszeniem maseczek w miejscach, w których wirus może się utrzymywać" - stwierdzili eksperci.

Według członków Rady Ekspertów, tylko zrozumienie i powszechna akceptacja dla zasad i restrykcji pozwolą na ograniczenie poziomu zachorowań. 

Działalność placówek medycznych

Rada zwróciła uwagę, że błędy organizacyjne w zakresie odnalezienia się systemu opieki zdrowotnej przez pacjentów, których istotnym problemem nie pozostawało zachorowanie na COVID-19, a choroba zasadnicza, zostały skorygowane tylko częściowo. "Organizacja pracy podmiotów leczniczych nadal utrudnia kontynuacje terapii pacjentów przewlekle chorych. Dlatego działalność podmiotów leczniczych w wyższym niż dotychczas stopniu powinna zostać uzależniona od indywidualnej oceny zagrożenia w konkretnym podmiocie leczniczym, co pozwoli na większą elastyczność w zakresie podejmowanych decyzji terapeutycznych wobec pacjentów" - rekomendują eksperci.

Ponadto - jak przekonują eksperci - w związku z możliwą drugiej falą epidemii, powinna zostać przyjęta strategia przeciwepidemiczna, określająca różne scenariusze działania. "W szczególności istotnym jest projektowanie funkcjonowania poszczególnych podmiotów leczniczych w przypadku, gdy z powodu wykrycia zachorowania na COVID-19 część komórek organizacyjnych lub personelu zostanie objęta kwarantanną, celem uniknięcia paraliżu pracy całego podmiotu leczniczego, a także zamrożenia udzielania świadczeń z danej dziedziny w regionie" - czytam w rekomendacjach.

Eksperci zwrócili uwagę na szczególne potrzeby placówek opieki psychiatrycznej, gdzie należy opracować aktualne zasady funkcjonowania, czerpiąc z doświadczeń początku I fazy epidemii. "Warto jest rozważyć naprzemienne konsultacje osobiste i telekonsultacje, a także zaplanować rotacje grup terapeutycznych celem zmniejszenia zagrożenia epidemiologicznego" - wskazują.

Jak podkreślają, koniecznym jest też określenie działań dla miejsc o szczególnym zagrożeniu rozprzestrzenia się epidemii z uwagi na ich organizacje i potrzeby zdrowotne osób tam przebywających. "Przykładem są domy opieki społecznej i domy opieki nad osobami starszymi – należy wprowadzić wzmożony nadzór sanitarny, ale również zachowanie izolacji w taki sposób, aby nie upośledzała ona jakości życia podopiecznych systemu" - czytamy.

"Niezmiernie ważna jest koordynacja działań i bieżąca weryfikacja wydawanych zaleceń, poleceń, procedur w sytuacji zmiennej skali zagrożenia lokalnego i ogólnokrajowego. Wydawane zalecenia powinny być na bieżąco aktualizowane i dostosowane do sytuacji epidemiologicznej kraju i regionu. Zagrożenie epidemiologiczne o obserwowanej skali pokazuje konieczność pilnego finansowego i kadrowego wzmocnienia inspekcji sanitarnej oraz jej dalszego przemodelowania organizacyjnego" - ocenili eksperci w rekomendacjach.

Źródło: RPP

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz