Zintegrowany Informator Pacjenta: jakie nieprawidłowości zgłoszono do NFZ?

14 Lipca 2020, 13:16 komputer informatyzacja

Świadczenia, których realizacji nie potwierdzili pacjenci - to najczęściej zgłaszana przez pacjentów do NFZ nieprawidłowości na podstawie danych z Zintegrowanego Informatora Pacjenta. W 2019 r. w sumie zgłoszono 1013 nieprawidłowości, z czego ponad połowę Fundusz uznał za zasadne. NFZ odzyskał ponad 29,7 tys. zł za nienależnie wypłacone środki, a także nałożył 33,4 tys. zł kar umownych.

Centrala NFZ opublikowała we wtorek informację za 2019 r. o nieprawidłowościach zgłaszanych za pomocą ZIP.

Z danych przekazanych z OW NFZ za 2019 r. wynika, że:

- wpłynęło łącznie 1 013 zgłoszeń o nieprawidłowościach1 ;

- z 1 013 zgłoszeń zakończono 783 postępowań wyjaśniających, w toku wyjaśniania pozostało 215 postępowań, 15 było w trakcie przekazywania do właściwego OW NFZ;

- z 783 zakończonych postępowań, merytorycznie zakończono 743 zgłoszeń, z czego 414 zgłoszeń uznano za zasadne, co stanowi 55,72% spraw zakończonych merytorycznie (tj. 52,87% wszystkich spraw zakończonych);

- ogólna wartość świadczeń/refundacji, wynikająca ze wszystkich zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP, wyniosła 239 391,86 zł, nie uwzględniając świadczeń, których wycena wprost nie jest możliwa ze względu na sposób rozliczeń, tj. ryczałt/kapitacja;

- odzyskano kwotę 29 718,87 zł za nienależnie wypłacone środki oraz nałożono kary umowne w kwocie 33 486,72 zł;

- największa liczba zgłoszonych nieprawidłowości dotyczyła świadczeń, których udzielenia pacjenci nie potwierdzili – 796 zgłoszonych nieprawidłowości;

- najwięcej zgłoszeń dotyczyło nieprawidłowości w następujących rodzajach świadczeń: leczenie stomatologiczne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, refundacja leków oraz rehabilitacja lecznicza.

Na podstawie zgłoszonych nieprawidłowości w ZIP do organów ścigania przekazano 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz przeprowadzono jedną kontrolę i jedną zaplanowano do zrealizowania.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz