Potwierdzanie ubezpieczenia zdrowotnego nie tylko za pomocą eWUŚ

14 Lipca 2020, 15:15 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

Lekarze i placówki medyczne będą mogły potwierdzić to, czy pacjent jest ubezpieczony i ma prawo do leczenia w ramach NFZ, już nie tylko przez system eWUŚ, ale także poprzez aplikację gabinetową, która sama sprawdzi status pacjenta. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił dziś do konsultacji społecznych.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Nowe rozwiązanie ma ułatwić organizację pracy placówek medycznych.

"Dokonanie weryfikacji przysługiwania danemu świadczeniobiorcy prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogło bowiem odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej, tj. bez konieczności dokonywania tej czynności za pośrednictwem odrębnej usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) udostępnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia" - wskazuje MZ.

W myśl projektu zmienione zostanie obecnie obowiązujące rozporządzenie, które określa warunki występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń. Dopuszcza ono taką możliwość wyłącznie za pośrednictwem usługi świadczonej przez system teleinformatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej usługą Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ).

MZ wskazuje, że "obecnie możliwość taką daje także Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, system teleinformatyczny (...)". Według resortu, jest to inne narzędzie, znacząco upraszczające i ułatwiające proces występowania o dokument potwierdzający prawo do świadczeń, gdyż dokonanie weryfikacji przysługiwania danemu pacjentowi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie mogło odbywać się już z poziomu aplikacji gabinetowej.

Jak wyjaśnia MZ, wymaga ono także odmiennego określenia warunków dla niebędących świadczeniodawcami osób uprawnionych, którzy będą chcieli skorzystać z tej możliwości.

W przypadku świadczeniodawcy – muszą być spełnione warunki – określone w § 2 rozporządzenia – jakie zostały przyjęte dla występowania za pośrednictwem usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Z kolei w przypadku niebędącej świadczeniodawcą osoby uprawnionej – musi być spełniony warunek potwierdzenia posiadania prawa wykonywania zawodu medycznego uprawniającego do wystawiania recept oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przez uzyskanie takiej informacji za pośrednictwem Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych. Ponadto niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona, będzie musiała "zobowiązać się do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, które otrzyma, oraz zachowania w tajemnicy i nieujawniania tych danych".

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz