W MZ powołano zespół ds. strategii zwalczania COVID-19

20 Lipca 2020, 15:40 covid koronawirus tlen koncentrator

W resorcie zdrowia powołano w poniedziałek Zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

W myśl zarządzenia do zadań Zespołu należy analiza standardów międzynarodowych związanych ze zwalczaniem COVID-19,  ocena przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą i innych podmiotów i służb do walki z COVID-19, opracowanie strategii testowania osób pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  analiza dotychczasowego przygotowania i funkcjonowania zakaźnych szpitali jednoimiennych, opracowanie strategii działania zakaźnych szpitali jednoimiennych, opracowanie strategii postępowania ze zwiększoną zachorowalnością grypy, w szczególności w zakresie jej testowania i poziomu wyszczepialności społeczeństwa.

Zespół ma zakończyć swoją działalność po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ocen, analiz i strategii, nie później jednak niż 30 września 2020 r. Strategie mają być przedłożone ministrowi do końca sierpnia br.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) członkowie:

a) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny,

g) przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

h) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,

i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

j) Krajowy Konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych,

k) Krajowy Konsultant w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

l) Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Ponadto w pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

Jak przewiduje zarządzenie, zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. Może też podejmować uchwały obiegowo.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma odbyć się w ciągu 7 dni od wejścia w życie zarządzenia, czyli do 28 lipca br.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz