Sejm: rekompensata dla Poczty i nowela nieistniejącej ustawy

24 Lipca 2020, 12:25 sejm

Sejm przegłosował w piątek rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu - wbrew rekomendacjom Komisji Zdrowia. W ustawie znalazły się m.in. zapisy dot. rekompensaty dla Poczty Polskiej za pakiety wyborcze, pionizacji NFZ oraz przesunięcie wejścia w życie podatku cukrowego.

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 230 posłów, przeciw było 220. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przypomnijmy, że Komisja Zdrowia zajęła się projektem rządowej ustawy po raz pierwszy we wtorek (21 lipca). Kilkunastogodzinne posiedzenie Komisji Zdrowia zwieńczyła ostra dyskusja podczas drugiego czytania ustawy w Sejmie w środę (22 lipca). W czwartek (23 lipca) dwa głosy członków sejmowej Komisji Zdrowia przeważyły o negatywnej rekomendacji dla całej ustawy.

Posłowie opozycji szczególnie zwracają uwagę na gro poprawek wniesionych do projektu przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Wniesiona do Sejmu ustawa rządowa dotyczyła m.in. usprawnienia procesów kształcenia lekarzy oraz usprawnienia procesu informatyzacji w ochronie zdrowia - w trakcie i po ustanie pandemii COVID-19.

Tymczasem do ustawy liczącej 6 stron wniesiono 25 stron poprawek, które dotyczyły m.in.: pionizacji Narodowego Funduszu Zdrowia oraz likwidacji nieobsadzonych etatów w oddziałach Funduszu czy rekompensaty dla Poczty Polskiej za organizację majowych wyborów (z budżetu Krajowego Biura Wyborczego). Ponadto jedna z wniesionych poprawek dotyczyła zmian w ustawie o tzw. podatku cukrowym, która de facto nie istnieje - po rozpatrzeniu projektu ustawy przez Senat, Sejm ustawą się jeszcze nie zajął.

Zmiana ustawy, której nie ma

Rząd powraca do tematu opodatkowania napojów słodzonych i napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 mln, co pierwotnie miało nastąpić od 1 lipca br.(Od lipca cukier już nie krzepi?) Posłowie wnieśli o wydłużenie vacatio legis przepisów o pół roku - do 1 stycznia 2021 r.

Chodzi o poprawkę, która stanowi, że:

W ustawie z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. poz …) wprowadza się następujące zmiany: 1) uchyla się art. 10 i art. 12; 2) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Problem w tym - na co zwracało uwagę Biuro Analiz Sejmowych- że poprawka nawiązuje do nieistniejącej ustawy. Sejm przez przesunięcia związane z pandemią koronawirusa nie głosował bowiem jeszcze w sprawie uchwały Senatu ws. ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. To oznacza, że ustawa nie została jeszcze ostatecznie przyjęta a także nie trafiła do podpisu prezydenta, ani nie została ogłoszona - czyli nie obowiązuje jeszcze w polskim prawodawstwie 

Poczta Polska i pakiety wyborcze

Kolejną zmianą, która wzbudzała emocje posłów jest "wrzutka wyborcza" do ustawy o ochronie zdrowia. Chodzi o zapis gwarantujący Poczcie Polskiej zwrot poniesionych kosztów z budżetu Krajowego Biura Wyborczego. Opozycja krytykowała, że jest to próba uchronienia ministra Jacka Sasina przed odpowiedzialnością karną za "niegospodarność finansami publicznymi".  

Ponadto, "w przypadku gdy podmiot zasadnie poniósł koszty w wysokości przewyższającej rynkową wartość zakupionych środków trwałych, wyposażenia lub innych poniesionych wydatków, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności podmiotu, rekompensata obejmuje różnicę pomiędzy zasadnie poniesionym kosztem a wartością rynkową zakupionych składników."

Pionizacja NFZ

Zmiany dotyczące pionizacji NFZ znalazły się w jednej z poprawek zgłoszonych podczas I czytania projektu ustawy podczas posiedzenia Komisji Zdrowia.

Poprawkę przedstawiał wiceprzewodniczący komisji Bolesław Piecha (PiS) i jak mówił, ma ona dokonać pionizacji przez ujednolicenie działania Funduszu. Jak wskazał, w myśl projektu, dyrektorzy realizują swoje zadania na podstawie upoważnienia od Prezesa NFZ. Zaproponowano też uchylenie zapisu, że funkcję pracodawcy pełni dyrektor oddziału NFZ, a więc pracodawcą dla pracowników w oddziałach stanie się Prezes NFZ.

 Czytaj: J. Cieszyński o pionizacji NFZ

Uzupełniono też zadania ministra zdrowia o możliwość podejmowania działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym o wydawanie poleceń funduszowi.

Zmiany dotyczą też "uelastycznienia" okresów rozliczeniowych dla szpitali, doprecyzowano zasady finansowanie świadczeń udzielanych w stanach nagłych przez podmioty bez umów z NFZ, doprecyzowano zapisy dotyczące rozliczania nadwykonań.

W myśl projektu zmienią się też zapisy dotyczące nabywania leków przez placówki, które będą mogły nabyć leki poza wspólnym postępowaniem, ale cena zrefundowana przez fundusz będzie nie wyższa niż poziom ceny ze wspólnego postępowania.

 

Czytaj więcej:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz