Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej trafił do konsultacji

24 Lipca 2020, 16:58 Laboratorium

Do konsultacji społecznych został w piątek popołudniu skierowany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podkreśla, że jest to "długo oczekiwany" przez środowisko diagnostów projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej". 

Chodzi o projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej.

W uzasadnieniu czytamy, że obecnie przepisy dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym, zasad uzyskiwania prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, pragmatyki zawodu oraz kształcenia przed i podyplomowego diagnostów laboratoryjnych, zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych są uregulowane w ustawie z 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej. Była ona nieznacznie zmieniana.

"W związku z koniecznością wprowadzenia licznych zmian w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, jak również dodania szeregu nowych regulacji zasadne jest opracowanie projektu nowej ustawy" - wskazuje resort zdrowia. Jak podkreśla, obecny tytuł „ustawa o diagnostyce laboratoryjnej” jest nieadekwatny do postępu wiedzy i terminologii w dziedzinie medycyny laboratoryjnej, stąd został przygotowany projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, która kompleksowo reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad i warunków wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasad nadzoru i kontroli medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zasad organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych

Czynności medycyny laboratoryjnej - co mieści się w definicji?

Projekt zakłada m.in. uporządkowanie definicji czynności medycyny laboratoryjnej oraz wskazanie, że czynnościami medycyny laboratoryjnej będą także badania wykonywane na potrzeby organu ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, np. badania kryminalistyczne czy dotyczące ustalenia ojcostwa.

Projekt określa zasady wpisu placówek wykonujących czynności z zakresu medycyny laboratoryjnej do odpowiednich rejestrów, wysokości opłat za wpis.

Ponadto projekt zakłada uznanie za wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego, wzorem innych zawodów medycznych, pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, ale też zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Jakie studia?

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać, podobnie jak obecnie, osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna, osoby, które uzyskały tytuł zawodowy lekarza oraz  specjalizację w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej lub diagnostyki laboratoryjnej, a także osoby, które ukończyły studia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub ukończyły studia w zakresie biotechnologii, biotechnologii medycznej i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera oraz uzyskała tytułu specjalisty w dziedzinie, genetyki klinicznej, mikrobiologii, toksykologii. Projekt określa  kwalifikacje, jakie muszą posiadać inne osoby, poza diagnostami laboratoryjnymi, które są uprawnione do wykonywania ściśle określonych czynności medycyny laboratoryjnej.

Minister zdrowia zapłaci za szkolenie specjalizacyjne

W projekcie uaktualniono i doprecyzowano zasady kształcenia podyplomowego, m.in. przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana ze środków publicznych przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w ramach posiadanych środków, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków. Obecnie opłatę za szkolenie specjalizacyjne ponosi diagnosta laboratoryjny odbywający specjalizację. 

Ponadto w myśl projektu wprowadzony zostanie płatny urlop szkoleniowy - do 6 dni, który diagnosta laboratoryjny może wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

MZ wskazuje, że nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego diagnoście laboratoryjnemu legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego. Diagności laboratoryjni, którym Minister Zdrowia uzna dorobek, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego,

Minimalne normy zatrudnienia i formy pracy

Projekt wprowadza też obowiązek stosowania w medycznym laboratorium diagnostycznym minimalnych norm zatrudnienia diagnostów laboratoryjnych. 

Zakłada też przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych – diagności wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej podlegaliby wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. 

Projekt doprecyzowuje przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji medycznych laboratoriów diagnostycznych. Wprowadza także zmiany w zakresie funkcjonowania samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych, dotyczące uznania Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za organ samorządu zawodowego, a także wyboru Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców. Zmiany dotyczą także wyborów do organów samorządu w głosowaniu tajnym, czynnego i biernego prawa wyborczego, przypadków wygaśnięcia mandatu członka organów samorządu, zadań Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

też diagnosta Czwartek, 06 Sierpnia 2020, 13:47
Nie wiem czy likwidacja wszystkich malutkich laboratoriów (z powodu konieczności zatrudnienia minimalnych etatów) nie spowoduje utrudnienia w dostępie do badań dla wielu pacjentów - szczególnie tych w mniejszych miejscowościach lub nawet na wsiach...
biolog - Diagnosta laboratoryjny Sobota, 25 Lipca 2020, 11:23
Dostęp do zawodu Diagnosty Laboratoryjnego

Bardzo popieram zapisy umożliwiające dostęp do zawodu absolwentom innych kierunków studiów.