Producenci leków - co z refundacją?

27 Lipca 2020, 15:00 LEKI

W związku z trwającymi w Ministerstwie Zdrowia pracami zmierzającymi do wydania pierwszej od sześciu miesięcy listy refundacyjnej oraz tymczasowymi zmianami personalnymi, producenci leków zwracają się do MZ w celu podjęcia działań zapewniających ciągłość dostępu do już refundowanych produktów.

Zawieszenie biegu terminów postępowań i nieuniknione spowolnienie prac doprowadziło do zwiększenia ilości postępowań refundacyjnych w toku, zarówno w zakresie nowych wniosków jak i odnowień decyzji. W ocenie Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, istotne jest "zapewnienie płynnego procedowania tych wniosków bądź wydłużenie okresu obowiązywania decyzji o kolejne 2 miesiące tak, by zapewnić ciągłość dostępu do już refundowanych produktów".

Obawy dot. zmian w nadzorze nad polityką lekową

Producenci wyrażają zaniepokojenie tymczasowymi zmianami personalnymi w Ministerstwie Zdrowia (PZ: Maciej Miłkowski oddelegowany na urlop), w związku z oddelegowaniem na urlop Ministra Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za politykę lekową.

- Liczymy na to, że mimo tymczasowych zmian personalnych w nadzorze nad Departamentem Polityki Lekowej i Farmacji, decydująca rola w zakresie ustalenia warunków umożliwiających udostępnienie leków pacjentom pozostanie po stronie Ministra Zdrowia gwarantując bezpieczną kontynuację terapii refundowanych i dostęp do nowych opcji terapeutycznych - czytamy w liście skierowanym do ministra zdrowia.

Jak podkreśla INFARMA, "dotychczas to Wiceminister Zdrowia odpowiedzialny za leki, na podstawie oceny efektywności klinicznej przeprowadzonej przez AOTMiT i oceny finansowej, przeprowadzanej przez Komisję Ekonomiczną, decydował o ostatecznym objęciu refundacją poszczególnych leków." W ocenie producentów leków, "działania Komisji Ekonomicznej wskazują, że skupia się ona wyłącznie na wywieraniu presji cenowej, a nie poszukiwaniu rozwiązań, mających na celu zapewnienie pacjentom dostępu do najbardziej skutecznych i bezpiecznych opcji terapeutycznych".

Czytaj: Komisja Ekonomiczna - czym jest i jaką rolę może zyskać?

Obrazują to dane z badania ankietowego przeprowadzonego wśród firm członkowskich INFARMA, z których wynika, że uchwały wydane z ramienia Komisji Ekonomicznej w latach 2016–2019 dla nowych leków w przeważającej części miały charakter negatywny, stanowiąc 91% wszystkich decyzji.

INFARMA zwraca uwagę, że dotychczas większość decyzji Ministra Zdrowia podjęte po analizie wszelkich danych było rozbieżnych z uchwałami Komisji.

"Warto podkreślić, że przesłanki, które doprowadziły do wydania pozytywnych decyzji refundacyjnych leków obecnie refundowanych tj. wartość dodana wynikająca z poszerzenia wachlarza opcji terapeutycznych i możliwości dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz uzyskania dodatkowego efektu terapeutycznego, często też przy lepszym profilu bezpieczeństwa, nie zmieniły się w toku trwania decyzji" -podkreśla INFARMA.

-W przypadku odnawiania decyzji refundacyjnych dokładnie te same argumenty są ponadto zawsze wspierane warunkami finansowymi korzystniejszymi dla płatnika. Potencjalne przerwanie refundacji skutkować może negatywnymi konsekwencjami dla pacjenta niosąc ryzyko konieczności zmiany leczenia a często suboptymalnej terapii oraz zwiększając obciążenia organizacyjne i administracyjne po tronie pacjenta i lekarza - alarmuje związek.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz