Jaki będzie budżet państwa na 2021 rok?

28 Lipca 2020, 16:16 kasa pieniądze

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na 2021 r., przedłożone przez ministra finansów. Jak zaznacza Rada Ministrów w oficjalnym komunikacie, obecnie perspektywy polskiej gospodarki zależą przede wszystkim od rozwoju światowego kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią COVID-19. Dynamika PKB oraz poziom finansowania będą miały bezpośrednie przełożenie na wydatki na zdrowie. 

 

 

Założenia makroekonomiczne

 

 • Zakłada się, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. urosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

 

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

 •  Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc, a w kolejnym roku o 0,7 proc., co może przełożyć się na poziom składek do budżetu NFZ, podobnie jak poziom bezrobocia sięgający 8 proc.

 

Stopa bezrobocia

 • Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r.

W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 7,5 proc.

 

Wzrost wynagrodzeń

 • Przewidywane jest utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat.
 • Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. 
 • W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc. 

 

Spożycie prywatne

 • Przyjęto, że w 2020 r. spożycie prywatne spadnie realnie o 4,2 proc., a w kolejnym roku wzrośnie o 4,4 proc.

 

Inflacja

 • Zakłada się spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r. 

 

Export i import

 • W warunkach obserwowanego załamania koniunktury światowej i światowego handlu, zakłada się, że w 2020 r. polski eksport spadnie o 9,3 proc. w ujęciu realnym, aby w 2021 r. wzrosnąć o 6,9 proc. Powinno się to przełożyć na dalszy wzrost udziałów polskiego eksportu w światowym handlu.
 •  Zakłada się, że zmniejszenie konsumpcji prywatnej oraz mniejszy eksport w 2020 r. przełoży się na spadek importu o 10,2 proc. w 2020 r. Odbudowa popytu w przyszłym roku powinna przyczynić się do wzrostu importu o 7,3 proc.

 

Podstawowe uwarunkowania prognozy dochodów budżetu państwa

 

Poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19. W 2021 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi w latach poprzednich działaniami, mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. - wynika z informacji rządu.

Na poziom dochodów budżetu państwa wpłynie także planowana zmiana dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą planowanego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest adresowane do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Na nowych zasadach będą mogły się rozliczać spółki, w których udziałowcami są osoby fizyczne.

 

Podstawowe uwarunkowania dotyczące wydatków budżetu państwa

 

Od czasu przygotowywania ustawy budżetowej na 2015 r. głównym czynnikiem, który warunkuje wysokość wydatków budżetu państwa jest stabilizująca reguła wydatkowa (SRW). W związku z epidemią COVID-19 wprowadzono przepisy, które rozszerzają katalog zdarzeń wyłączających stosowanie SRW o stan epidemii. Określają one także dodatkowe warunki zastosowania „klauzuli wyjścia” oraz automatyczny mechanizm powrotu do pierwotnej ścieżki SRW, po zakończeniu stanu epidemii. Mając na uwadze m.in. aktualne prognozy makroekonomiczne zakłada się, że powrót do stosowania SRW nastąpi w ciągu 2 lat.

 

Rząd do 31 lipca br. przedstawi Radzie Dialogu Społecznego założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021.

 

* * *

 

Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2021 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2021 – dokumenty przedłożone przez ministra finansów.

 

Na potrzeby projektu budżetu państwa na 2021 r. przyjęto następujące wskaźniki:

 

 • dynamika realna PKB – 4 proc.;
 • średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) – 1,8 proc.;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 3,4 proc;
 • dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 3,5 proc.;
 • przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 10 433 tys. etatów;
 • stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku – 7,5 proc.;
 • przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 557 tys. etatów (z uwzględnieniem dotychczasowego rozdysponowania w rezerwach celowych na 2020 r.);
 • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej  – 100,0 proc. w ujęciu nominalnym (oznacza to, że wynagrodzenia w 2021 r. nie będą automatycznie waloryzowane jednym wskaźnikiem).

 

Rząd do 31 lipca br. przedstawi m.in. Radzie Dialogu Społecznego propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2021 r. 

Zaproponowano, aby minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniosło 2 800 zł. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). Jest jednak poniżej obietnicy wyborczej złożonej w kampanii jesiennej, kiedy to zapowiedziano płacę minimalną w 2021 roku na poziomie 3 tys. zł. Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 385,8 mln zł. Proponowana minimalna stawka godzinowa w 2021 r. ma wynieść 18,30 zł.  (w 2020 r. było to 17 zł). Przyjęcie tej propozycji spowoduje zwiększenie wydatków budżetu państwa o ok. 2,5 mln zł.  

 

Propozycje te zostaną przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do 31 lipca 2020 r.

* * *

 

Rząd proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2020 r. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2021 r. wyniesie 103,84 proc. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego, przy wskaźniku 103,84 proc. oszacowano na ok. 9,6 mld zł.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz