MZ ustala wysokość opłat za krew i jej składniki w 2021 r.

31 Lipca 2020, 10:04 krew krwiodawstwo oddawanie krwi pobór krwi

Ministerstwo Zdrowia skierowała do opiniowania projekt rozporządzenia ws. określenia wysokości opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.

Opłaty te nie ulegną zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Resort argumentuje, że w wyniku analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo, koszty własne sprzedaży niektórych składników krwi oraz koszty wykonywanych na tych składnikach czynności dodatkowych są na poziomie niższym od poziomu opłat z 2020 roku, co przemawiałoby za obniżeniem opłat za krew i jej składniki.

Stąd "brak podstaw do wzrostu wysokości opłat za krew i jej składniki w 2021 r., mimo, iż w 2019 r. odnotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 % - komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r."

Jak uzasadnia resort zdrowia, za utrzymaniem wysokości opłat na dotychczasowym poziomie przemawiają również następujące względy:

1) konieczność zwiększenia wynagrodzeń wynikająca m.in. z zapisów ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., oraz z przewidzianej w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 podwyżki wynagrodzeń pracowników o 5,8% w 2021 r. Wzrost wynagrodzeń zapewnia ponadto utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co przekłada się na zdolność jednostki do działania na najwyższym poziomie; 

2) przewidywany na lata 2020/2021 wzrost cen energii elektrycznej;

3) nieprzewidywalność sytuacji związanej z SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Utrzymująca się sytuacja w kraju, związana z epidemią niesie ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej niektórych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zaobserwowano znaczny wzrost kosztów związanych z zakupem środków ochrony osobistej i płynów do dezynfekcji, a także wzrost wydatków związanych z utylizacją odpadów medycznych; 4) projekcja inflacji opublikowana przez Narodowy Bank Polski (informacja opublikowana w marcu 2020 r.) na lata 2020-2022, z której wynika, że inflacja cen konsumenta wzrośnie w 2021 r. do 2,7%, a następnie obniży się pod koniec 2022 r. w okolice 2,4%.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz